Till följd av coronaviruset

LTH och Lunds universitet följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats fattar universitetet löpande beslut baserade på myndigheternas aktuella instruktioner och det regionala smittläget.

Överväg digital undervisning om tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas

Det snabbt förändrade smittläget innebär att universitetet behöver anpassa verksamheten ytterligare de närmaste veckorna.

Rektor har därför fattat ett nytt beslut den 14 januari 2022, där de största förändringarna rör undervisning, examination och sammankomster:

  • Digital undervisning och examination bör övervägas i de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas, förutsatt att detta inte försämrar kvaliteten på utbildningen eller rättssäkerheten vid examination.
     
  • Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska som utgångspunkt genomföras digitalt, om inte fysisk närvaro behövs med hänsyn till verksamhetens behov.

Ur rektorsbeslutet från 14 januari 2022

Utbildning och examination

Undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska genomföras i universitetets lokaler, som utgångspunkt. Digital undervisning och examination bör övervägas i de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas, förutsatt att detta inte försämrar kvaliteten på utbildningen eller rättssäkerheten vid examination.

Forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning.

Medarbetare

Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån. Till nödvändig verksamhet räknas bland annat undervisning, examination och därtill relaterad verksamhet, som genomförs med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Närmaste chef bedömer möjligheten till hemarbete med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. 

Kurs- och utbildningsplaner

Kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2022 tillåts att ändras, vad gäller formerna för undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination), i den mån det är nödvändigt för uppfyllande av detta beslut.

Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med en motivering till ändringen. Samråd ska ske med berörd studentkår.

Bibliotek, studieplatser och datorsalar

Bibliotek, studieplatser och datorsalar ska hållas öppna så långt det är möjligt med hänsyn till avstånd och undvikande av trängsel.

Bedömning av risk för smittspridning

I all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning. Tillräckliga åtgärder ska genomföras för att undvika smittspridning. Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska risken för spridning av covid-19 ska följas.

Beslut mot bakgrund av pågående coronapandemi (Covid-19). Gäller fr o m 2022-01-14. Beslut 2021-01-14 (PDF 70 kB)

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med studierna?

Om du som student har exponerats, eller misstänker att du exponerats, för coronavirus i samband med dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Informera därför alltid kursansvarige om du misstänker eller vet att du har exponerats för viruset i samband med dina studier.

Informationen behövs för att den ansvarige ska kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på studieplatsen kan undvikas samt anmäla tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-04-17

Viktig information om coronoaviruset för studenter och medarbetare

Information på LTHin för anställda

This page in English