Skip to main content

Sökuppdrag

Vi utför uppdragsbaserade informationssökningar inom olika ämnen, till exempel inför en projektansökan, en litteraturgenomgång eller en projektstart. Utifrån ditt informationsbehov väljer vi, i samråd med dig, ut lämpliga informationskällor och lägger upp en sökstrategi. Vi genomför sedan informationssökningen och sammanställer sökresultatet i en rapport. Du utvärderar resultatet från sökningen och avgör om det är tillräckligt bra eller om sökstrategin behöver modifieras och en ytterligare sökning behöver genomföras.

 

Forskare tittar genom en gul lins. Foto.

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2022-04-08