lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Arbetsmarknaden behöver högskoleingenjörer

Framtiden för högskoleingenjörer ser ljus ut

Studenter med en högskoleingenjörsexamen inom området kan förväntas gå ut till en mycket god arbetsmarknad.

Specifikt för byggnadsingenjörer och byggnadstekniker säger Arbetsförmedlingen (feb-16):

Byggkonjunkturen är stark och företagen inom branschen ser ljust på framtiden inför det närmaste året. Det är framför allt bostadsbyggandet som ökar men det gör även de offentliga investeringarna i vägar och järnvägar. Den starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Även i svagare konjunkturlägen är jobbmöjligheterna mycket goda eftersom det under många år har utbildats alltför få.

Jobbmöjligheterna är mycket goda för såväl erfarna som nyutbildade, även om arbetsgivarna helst anställer ingenjörer och tekniker med yrkeserfarenhet.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Orsaken är att det finns stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker blir inte tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Många arbetsuppgifter kräver även yrkeserfarenhet och det tar lång tid från utbildning till att uppnå den kompetens som efterfrågas.

Exempel på vad du kan arbeta som:

Markprojektör (projektering av gator och bostäder, ledningar och rör), arbetsledare för markentreprenadföretag eller inom vägproduktion, handläggare (handlägger ansökningar om förändring av vägnätet, handlägger bidrag till enskilda väghållare), trafikingenjör, trafikplanerare.

Vad tjänar en högskoleingenjör?

Branschföreningen Sveriges Ingenjörer rekommenderar nyexaminerade högskoleingenjörer att begära en ingångslön på lägst 29 600 kronor per månad + restids- och övertidsersättning (2016 års löneläge).

Medellönen 2015 för en högskoleingenjör var 40 850 kr för privatanställd, respektive 39 070 kr för offentligt anställd.

Vad arbetar före detta studenter med idag?

Nicole Mendoza

Nicole Mendoza

Jag funderade på att läsa Väg- och vatten först, men valde Väg- och trafikteknik eftersom jag mest var intresserad av vägbiten och den kändes mer nischad. De fördjupade kurserna gav mig allra mest nytta. Jag har fått med mig mycket från exempelvis kurserna i Drift- och underhåll samt Vägkonstruktion. Examensarbetet var också väldigt givande, och praktiken – att få känna på hur det fungerar i verkligheten, det ger en grundkunskap som är jätteviktig när du väl kommer ut i arbetslivet.

Idag arbetar jag som driftingenjör på Gatu- och trafikkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun. Det var faktiskt den första intervjun jag gick på direkt efter min examen. Jag har, tillsammans med en kollega, hand om allt som har med drift och underhåll att göra – i hela kommunen. Detta innefattar bland annat beläggningsunderhåll, asfalt, stensatta ytor, snöröjning och renhållning. Jag är även ensam ansvarig för alla grävningsarbeten som utförs, exempelvis grävningar för VA, fiber, el med mera.

Något av det roligaste med mitt jobb är att det är så brett och att jag ständigt har många bollar i luften. Eftersom vi bara är två personer på driften, så det blir det väldigt varierat och vi har mycket eget ansvar. Vi jobbar både ute och inne, träffar mycket folk och har kontakt med olika entreprenörer. En stor utmaning är såklart att få ihop budgeten, att prioritera rätt i förhållande till de resurser vi har. Eftersom jag arbetar kommunalt hänger detta ihop med det politiska styret och vad som ska satsas på just nu. Det handlar också mycket om att öka förståelsen hos folk, att kunna förklara varför vi gjort det vi gjort, och stå för det.

Jag vill gärna rekommendera studenter att ta vara på fördjupningskurserna mot slutet av utbildningen, de ger mycket! Och dra nytta av examensarbetet, att du får komma ut och skapa kontakter som är jättebra att ha längre fram. Ta lärdom av den processen.

Ola Aurell, Tyréns AB, väg-, gatu- och markprojektör

Högskoleingenjör i Byggteknik, Väg- och trafikteknik, är en utbildning som passade mig utmärkt. Utbildningen är väl anpassad till vad som efterfrågas av branschen. Den personal som håller i föreläsningar och kurser är mycket kompetent inom området. En av de största fördelarna med utbildningen är att den hålls i nära samarbete med branschen. Många av de föreläsare och övningsledare som jag hade under mina tre år var personer som arbetade dagligen med det som de föreläste om. En ovärderlig biprodukt av detta är att studenterna får möjlighet att skapa kontakter inom branschen redan under utbildningen. Kontakter som senare kan komma att leda till både examensarbete och anställning. Det var så jag fick min anställning.   

Sedan examen har jag arbetat som projektör hos Tyréns. Tyréns är ett medelstort konsultföretag inom samhällsbyggarbranschen med ungefär 1600 medarbetare. Arbetet som projektör varierar mycket från dag till dag beroende på vilka projekt man arbetar med, hur långt gångna de är och hur stora projekten är.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara: mark- och vägprojektering för ett nytt bostadsområde, vägprojektering för ombyggnad av en motorväg, projektering av ett nytt cykelstråk i stadsmiljö.  Arbetet involverar även mycket social kontakt. En god kommunikation är viktig såväl innan, under och efter ett uppdrag - för att få en nöjd beställare och för att få projekten att fungera mellan de olika kompetenser som finns hos oss på Tyréns.

Det som jag tycker bäst om med yrket som projektör är att varje projekt jag arbetar i är unikt. Inga projekt har samma förutsättningar och inga projekt har samma problem eller lösningar. Det finns alltid nya utmaningar.

Hooman Ahoori, väg- och gatuprojektör, Atkins Sverige AB

Utbildningen passade mig väldigt bra då den är inriktad från dag ett på enbart väg och järnväg, samt erbjuder studier i praktik. Ett stort plus med utbildningen var att vi var endast 10 personer och därmed fick vi en närmare relation till lärare och kursansvariga. Utbildningen i sig erbjuder den kompetens som krävs för att kunna arbeta inom infrastruktur. Framtidsutsikterna är väldigt lovande och samhällsbyggare behöver samhället många fler utav!

Det senaste året har jag arbetat som väg- och gatuprojektör på Atkins Sverige som är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad, planering, miljö och järnväg. Mina dagliga arbetsuppgifter
innefattar olika projekt där vi projekterar allt från VA-system, vägar & gator, markarbeten och utbyggnaden av svenska järnvägsnätet. I nuläget arbetar jag med bl.a projekt H+ där Helsingborg centrum ska växa med en tredjedel. Jag skrev mitt examensarbete tillsammans med en studiekamrat här på Atkins och detta ledde sedan till jobb efter avslutade studier. Mitt arbete involverar mycket social kontakt med nya människor och som konsult vet man inte alltid vad man arbetar med på längre sikt vilket jag finner väldigt spännande, där finns alltid nya utmaningar.