lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Specialiseringar

Anläggningsteknik

Denna specialisering innehåller främst kurser inom konstruktion,vägbyggnad och grundläggningsteknik, för att ge dig förståelse för och kunskap om planering och utformning av infrastruktur, främst större anläggningskonstruktioner. Som anläggningsprojektör arbetar du med att planera och konstruera olika typer av anläggningar, som vägar, järnvägar, tunnlar, broar och andra konstruktioner med krav på design, hållfasthet, beständighet, miljö, hållbar utveckling och alla övriga anspråk som finns på dagens infrastruktur.

Byggproduktion och förvaltning

En specialisering riktad mot byggproduktion och förvaltning innehåller ett spektrum av ämnesområden som byggproduktion, fastighetsföretagande, fastighetsekonomi, bygg- och anläggningsteknik och hållbar utveckling. Efter genomgången specialisering kan du leda och medverka i byggprojekt både som beställare och entreprenör, samt genom god förvaltnings- och fastighetsekonomisk kompetens leda ett fastighetsföretag. En stor variation av yrkesmöjligheter finns: fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, byggentreprenör, facility manager, byggledare, projektledare mm.

Husbyggnadsteknik

Inom denna specialisering finns det främst kurser som ger fördjupade kunskaper om byggnadsrelaterade energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö, materialteknik och konstruktion. Du får en helhetssyn på byggnadens olika funktioner som gör att du kan välja den totalt sett bästa tekniska lösningen. Vid LTH finns landets bästa kompetens inom husbyggnadsteknik. Denna specialisering leder till arbete där du är med och utformar olika typer av hus med de krav som finns på dagens byggnader när det gäller beständighet, energiförbrukning, innemiljö och säkerhet.

Konstruktion

Specialiseringen inom konstruktion ger en fördjupning inom de beräkningsmetoder och praktiska kunskaper som krävs för att förstå och kunna utföra hållfasthetsberäkningar och dimensionering för byggnader och anläggningar. Kurserna är främst inriktade mot mekanik, konstruktion och materialteknik och ger en god grund för att i framtiden arbeta med utformning av konstruktioner. Arbetsuppgifterna är av problemlösande karaktär och nytänkande och förmåga att skapa praktiskt fungerande byggnadsverk i samarbete med arkitekter och andra specialister är centralt.

Väg- och trafikteknik

Specialiseringen är upplagd med två sammankopplade spår inom trafikteknik respektive vägbyggnad. Du får kunskaper som behövs för att kunna arbeta med utveckling av transportsystemet för att skapa attraktiva och hållbara städer och regioner. Du lär dig också vägbyggnad: hela kedjan från design, via produktion till drift och underhåll. Som färdig ingenjör kommer du t ex att arbeta som konsult, entreprenör eller beställare i infrastrukturprojekt. Väg- och trafikingenjörer från LTH har en nyckelroll för hållbar tillväxt i morgondagens samhälle och är mycket efterfrågade.

Vattenresurshantering

I denna specialisering finns kurser inriktade mot grundvatten och miljö, hydrologi, hydraulik och vatten- och avloppsteknik. Du får bl a lära dig att hantera frågor som rör vattenförsörjning och avloppsvattenhantering samt skydd av vattentäkter och recipienter. Du kan även arbeta med vattenfrågor relaterade till miljö, infrastruktur, vattenkraft och industriell VA-teknik. All undervisning sker på engelska - inslaget av internationella studenter är stort.