Teknisk nanovetenskap

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

På Teknisk nanovetenskap kan du välja att specialisera dig inom en av fyra specialiseringar: Nanobiomedicin, Material, Nanofysik och Höghastighets- och nanoelektronik. Specialiseringarna ger spetsen i utbildningen efter de inledande tre årens breda grundblock. Oavsett vilken av specialiseringarna du väljer kan din framtida arbetsmarknad komma att vara både industrin och akademin.

Nanobiomedicin

Denna nanoingenjör har förmågan att hantera och analysera biologiskt material, såsom DNA, protein och levande celler och kan applicera nanoteknik och nanovetenskap på biologiskt och medicinskt relevanta frågeställningar. Ett nytt arbetsfält har tillkommit i gränslandet mellan nanoteknik och biomedicin, där ingenjören kan arbeta med att koppla elektronik till levande celler eller utveckla diagnostiska analysmetoder.

Nyckelkurser för en nanoingenjör specialiserad inom nanobiomedicin är bl a experimentell biofysik, introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chipsystem, immunteknologi och neurobiologi. 

Material

Denna nanoingenjör har förmågan att designa, syntetisera och karakterisera funktionella material och är bekant med syntes- och karakteriseringsmetoder för ett brett spektrum av material. Kunskaper om såväl polymerer och biokompatibla material som om oorganiska material, exempelvis kompositer, halvledare och nanopartiklar, öppnar för utveckling av material med helt nya kemiska och fysikaliska egenskaper. Exempel på detta är förbättring av insidan på mejeriförpackningar, lättare tennisracket och nya detaljer till flygindustrin.

Nyckelkurser för en materialspecialiserad nanoingenjör är bl.a. materialkemi, kristalltillväxt och halvledarepitaxi, polymerkemi samt nanomaterial - termodynamik och kinetik.

Nanofysik

Denna nanoingenjör har förmågan att designa och realisera funktionella elektroniska, fotoniska och nanomekaniska komponenter och system. Kompetensen baseras på kunskaper i kvantmekanik och kvantkemi, avancerad fasta tillståndets fysik för halvledande och organiska material och elektronstrukturegenskaper. Verksamhetsområden kan vara inom nanofotonik - för utveckling av nya, energieffektiva lysdioder och solceller - eller nanomekanik - speciellt för nanoelektromekaniska system och olika sensorapplikationer.

Nyckelkurser för en fysikspecialiserad nanoingenjör är bl.a. kvantmekanik och matematiska metoder, avancerad framställning av nanostrukturer, halvledarfysik samt fysiken för lågdimensionella strukturer.

Högfrekvens- och nanoelektronik

Denna nanoingenjör har förmågan att arbeta med moderna elektronikkomponenter och elektroniska kretsar vars funktioner är baserade på elektroniska fenomen på nanoskalan. Ingenjören bemästrar såväl grundläggande komponentfysik som de olika systemperspektiv som gäller för moderna elektroniska tillämpningar, vilket öppnar för utveckling av komponenter och system med speciellt nanoperspektiv samt bioelektroniska tillämpningar.

Nyckelkurser för en elektronikspecialiserad nanoingenjör är bl.a. nanoelektronik, modern elektronik, analog IC-konstruktion samt digital IC-konstruktion.