Teknisk matematik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Beräkning och simulering

Beräkning och simulering är idag standardverktyg för analys, konstruktion, och produktutveckling inom stora delar av modern industri. Tillämpningarna är många. Bland annat märks strukturmekanik, fluidmekanik, elektromagnetik, simulering av reglertekniska system och elektriska nätverk, datorseende, strukturoptimering och nya områden som livsvetenskaper.

Specialiseringen inom Pi-programmet lägger en grund för modern beräkningsteknik, och erbjuder kurser inom såväl numeriska metoder som inom tillämpningsområden, f.n. särskilt mekanikområdet. Det är av stor vikt att kombinera matematiskt och numeriskt kunnande med djupa insikter i tillämpningsproblem, liksom i programvaruteknik. Den specialisering som erbjuds på LTH måste dock göra vissa avgränsningar, och lägger särskild vikt vid tillämpningar inom mekanik och simulering.

Kurserna ges av ett kluster av avdelningar som främst består av bl a numerisk analys, hållfasthetslära, byggnadsmekanik samt mekanik. I specialiseringen betonas förståelse och bakomliggande teorier. Vidare ingår analys, konstruktion och implementering av metoder och algoritmer som ett naturligt inslag i flertalet av specialiseringens kurser. Även datastrukturer och programvaruaspekter behandlas.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för beräkningsingenjörer är och har historiskt sett varit mycket god. Många nyexaminerade ingenjörer får sitt första arbete inom programvaru- eller konsultbranschen, där exempelvis kraftindustrin är en stor kund. De flesta större företag med egen produktutveckling har också behov av beräkningsingenjörer, och verkstadsindustri, elektronikindustri och fordonsindustri kan nämnas bland de större potentiella arbetsgivarna. Slutligen finns en växande programvaruindustri, som utvecklar system baserade på beräkningsteknik för speciella tillämpningar. Exempel på företag är Modelon och Vattenfall.

Kontaktperson

Gustaf Söderlind

Beräkningsmekanik

Inom Beräkningsmekanik behandlas fysikaliska begrepp och matematiska metoder som är väsentliga för modellering och analys av fluid- och solidmekaniska problem. Den fysikaliska basen för modellformuleringen utgörs av modern teori inom fluidmekanik, hållfasthetslära, mekanik samt värmeöverföring. Förståelse för olika modellers (såväl fysikaliska som numeriska) uppbyggnad och uppförande är väsentlig för såväl val av modell som för tolkning av simuleringsresultat. Därför ges träning i fysikalisk förståelse, kunskaper om matematiska metoder och den numeriska lösningsmetodiken stort utrymme i specialiseringens kurser. Därtill läggs stor vikt vid problemformulering samt vid analys av den tillhörande numeriska lösningen. Sammantaget får du som student en god balansmellan djup och bredd inom beräkningsmekanik, samtidigt som färdighetsträningen innebär att du i din blivande roll som civilingenjör blir en väl kvalificerad problemlösare. Ett exempel på tvärvetenskapligt innehåll är kursen "Beräkningsbaserad materialmodellering" där teori för konstitutiv modellering diskuteras. Det generella angreppssättet möjliggör att studenterna tillägnar sig verktyg för att modellera nya material.

Arbetsmarknad

Modern produktutveckling innebär till allt större grad simulering av produktens egenskaper på ett tidigt stadium i produktcykeln. Denna trend kan förväntas förstärkas eftersom simuleringsverktygen blir alltmer tillförlitliga. Därför utgör ämnesområdet som täcks inom specialiseringen "Beräkningsmekanik" hörnpelare inom avancerad svensk och utländsk industri. Arbetsuppgifterna för en beräkningsingenjör kan t.ex. vara forskning och utveckling, beräkning och dimensionering, provning, drift m.m.Arbetsmarknaden är starkt växande och förutom de traditionella arbetsgivarna som t.ex. energi-, fordons- och flygindustrin återfinns arbetsgivare inom i princip alla branscher där avancerad teknikutveckling sker. Ett exempel är Vattenfall.

Kontaktperson

Mathias Wallin

Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering

Inom specialiseringen Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering sysslar du med matematisk och statistisk modellering, simulering och beräkning inom biovetenskaperna. Bildtolkning, t.ex. multi-spektral avbildning används i studier av cancerceller såväl som för fjärranalys. Analys av extremvärden i klimatmodeller och simulering av biologiska system är exempel på inslag i utbildningen där nära samverkan med geovetenskaper, meteorologi, biologi och ekologi är väsentlig. Biostatistik och bioinformatik är en central del i epidemiologiska studier och forskning, och aktuellt idag är ett stort behov av nya matematiska metoder för att söka och känna igen mönster i stora informationsmängder, t ex databaser av gener. Medicinsk modellering är en annan växande sektor, som inkluderar bland annat utveckling av hjälpmedel för medicinska diagnoser med hjälp av bilder och signaler.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden omfattar t.ex. "life science"-företag, läkemedelsindustri och sjukvård, men också högteknologisk energi- och miljörelaterad industri, t.ex. inom vindkraft, bio- eller solenergi. Det kan också vara mindre företag med produkter inom medicin, miljö- eller relaterade områden, där det är viktigt att ha såväl den tekniska och matematiska kunskapen som goda kunskaper om tilllämpningsområdet. Exempel på företag är Sensodetect och Expertmaker.

Kontaktpersoner

Einar Heiberg

Johan Lindström

Finansiell modellering

Specialiseringen ger studenterna en bred bas för att jobba inom den finansiella sektorn, kombinerat med spetskurser som gör studenterna unika och därmed mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Inom specialiseringen får teknologen kunskap om grundläggande teorier om finansiell risk, riskhantering,värdering och prissättning. Utöver detta ges studenterna goda möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper om hur moderna statistikverktyg används för att implementera teorierna i praktiken. En styrka som inriktningen har, relativt studenter från ekonomihögskolor, är starka kunskaper inom matematik och teknik. En bra strategi för att förstärka försprånget kan därför vara ytterligare kurser inom t.ex. datavetenskap, matematik, numeriska metoder eller statistik.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är både nationell och internationell. Historiskt har ca en tredjedel av studenterna efter examen börjat arbeta i Stockholm, en tredjedel i Köpenhamn och resterande primärt i London. En typisk arbetsplats är en bank eller ett försäkringsbolag, t.ex. som kvantitativ analytiker, aktuarie och konsult. Exempel på företag är Den Danske Bank, Accenture och Nordea.

Kontaktperson

Erik Lindström

Bilder och grafik

Bilder och grafik är en snabbt växande teknik för kommunikation mellan människor och datorer och som idag påverkar vårt liv i stor omfattning. Vi kan till exempel umgås i Second Life och andra interaktiva 3D-världar på internet eller dela videoklipp på YouTube. Och våra mobiltelefoner har blivit universella multimediamaskiner som kan mycket mer än bara överföra samtal. På samma sätt används bilder och kameror alltmer som ett sätt för datorer att ta in och bearbeta information från omvärlden. Datorstödd medicinsk diagnos, autonom fordonsnavigering och identifiering av personer genom ansiktsigenkänning är exempel på tillämpningar som blivit möjliga på grund av detta. Dessutom finns det en starkt växande grupp av applikationer som kräver snabb och realistisk datorgrafik. Det kan t. ex. röra sig om spel, interaktiv design, arkitektur eller specialeffekter för film. Specialiseringen mot bilder och grafik ger ett brett och gediget kunnande inom området med många kurser i kontakt med forskningsfronten för sitt ämne. Inom datorgrafik finns kurser som vardera fokuserar på områdena interaktiva världar, fotorealistisk rendering och grafik för mobila enheter. Inom bildanalys och datorseende ges kurser som behandlar olika metoder att operera på datorrepresenterade bilder och bildströmmar: med lågnivåoperationer, högnivåoperationer, med statistiska operationer och med operationer från generell signalbehandling. I specialiseringen ingår också kurser som ger fördjupad teoretisk kunskap inom olika närliggande områden.

Arbetsmarknad

Det finns många möjligheter för er som väljer den här specialiseringen. Företag som Ericsson, Sony, Nokia (numera Microsoft) använder sig av datorgrafik i allt större utsträckning. Sedan finns det väldigt många spelföretag i Sverige och den delen av arbetsmarknaden växer kraftigt. Vidare finns företag som Scalado och ARM som sysslar med bildkomprimering/grafikhårdvara och företag som sysslar med sökning i bilddatabaser mm.

Kontaktpersoner

Karl Åström 

Tomas Akenine-Möller

System, signaler och reglering

System, signaler och reglering är en specialisering, som innehåller en bred bas av matematiskt systemvetenskapliga verktyg och teori. Dessa har många användningsområden inom system uppträdande inom industri och forskning, och har kontaktytor även mot de andra specialiseringarna inom teknisk matematik. Profileringsmöjligheter finns mot till exempel reglerteknik, signalbehandling och kommunikation. Med kurserna inom specialiseringen får man en god grund och en bra uppsättning verktyg för att analysera, modellera och lösa problem inom tillämpningsområdena.

Kurserna ges av ett kluster av avdelningar som främst består av bl a matematik, matematisk statistik, reglerteknik, datavetenskap samt elektro- och informationsteori. I specialiseringen läggs stor tonvikt på förståelse och bakomliggande teorier. Vidare ingår analys, konstruktion och implementering av metoder och algoritmer som ett naturligt inslag i flertalet av de ingående kurserna. Inom vissa kurser ges det möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ramen för ett mindre projekt, där man använder sina kunskaper på en relevant frågeställning. Specialiseringen ger i sig själv goda möjligheter att fortsätta inom forskning och industrin. Ett intressant alternativ kan vara att komplettera gedigna kunskaper inom system, signaler och regleringmed några kurser inom någon annan specialisering. Här finns det spännande synergieffekter.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för ingenjörer inom specialiseringen är och har historiskt sett varit mycket god och är inte bunden till någon speciell bransch. Metodkunnandet gör ingenjörerna från specialiseringen mycket eftertraktade inom flera olika områden. Komplexa signal- och informationsintensiva system blir allt vanligare och studenter inom specialiseringen rekryteras såväl internationellt, till företag som Apple, Google, Ericsson, som nationellt och regionalt (t ex Axis). Några startar egna företag eller engagerar sig i nya startupföretag (t ex Hövding).

Kontaktperson

Bo Bernhardsson

Programvara

Betydelsen av programvaruteknik för programmering av tekniska och vetenskapliga beräkningar är uppenbar, och redan grundkursen i programmering tillsammans med matematisk programmering i andra kurser ger en grundläggande färdighet för konstruktion av tekniska system (såsom bilar och mobiltelefoner).

Därutöver, speciellt för den som tycker programmering är kul, ger inriktningen mot programvara speciell kompetens inom exempelvis:

  • styrning eller övervakning av maskiner/utrustningar/system
  • mera avancerad beräknings- och optimeringsteknik
  • matematiskt grundad programmeringsteknik
  • systemkonfiguration och lagring/sökning av/i stora datamängder
  • maskinell tolkning och representation av naturligt/mänskligt språk

och annat intressant enligt de olika kursprogrammen.

Inriktningen handlar således om hur beräkningar och program skall utformas för att på ett skalbart sätt passa i datorbaserade system.

Arbetsmarknad

Produkter och system består i allt större grad av programvara, och där speciella beräkningar eller viss teoretisk grund behövs blir den som kan medverka i programvaruutvecklingen mera anställningsbar. Arbetsmarknaden är därför god. Företagen kan vara verksamma inom exempelvis telekommunikation, internettjänster, fordonsstyrning, mediahantering, signalbehandling, robotik och automation. Exempel på företag är Axis och Ericsson.

Kontaktpersoner

Klas Nilsson

Roger Henriksson