Medicin och Teknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Vad för jobb kan jag få som civilingenjör i Medicin och Teknik?

Majoriteten av utexaminerade civilingenjörer kommer att jobba i den medicintekniska industrin - en industri som har en stark ställning i Sverige och en lång framgångsrik historia; detaljerad information om denna spännande bransch finns hos Swedish Medtech, däribland en lista på företag. Andra civilingenjörer kommer att jobba inom sjukvården och ha ett övergripande ansvar för inköp och användning av medicinteknisk utrustning. Att forska inom området medicinsk teknik är ytterligare en möjlighet efter civilingenjörsexamen, och LTH har många forskargrupper inom detta område. En annan möjlighet är ett starta eget företag – förutsättningarna är goda i regionen där ett stort antal nystartade medicintekniska företag finns som förebilder.

Hur ser arbetsmarknaden ut när jag är färdig?

Denna fråga är naturligtvis omöjlig att ge ett exakt svar på, speciellt med tanke på arbetsmarknadens dynamik. Alla är dock överens om att framtidens sjuk- och hälsovård i allt högre grad måste dra nytta av avancerad teknik för att möta framtidens ökade vårdbehov och skenande kostnader. Industrin efterfrågar civilingenjörer med tvärvetenskaplig profil. Det är civilingenjörer i Medicin och Teknik som kommer att göra framtidens medicinska teknik effektiv, säker och mänsklig.

I en undersökning gjord 2013 av CNN bedömdes civilingenjör i Medicin och Teknik (eng. biomedical engineer) vara det hetaste jobbet i USA. Med tanke på att industriförhållandena i USA och Sverige är snarlika visar denna undersökning att framtiden är ljus.

Vad finns det för möjligheter att studera Medicin och Teknik utomlands?

Alla möjligheter finns eftersom Medicin och Teknik (eng. Biomedical Engineering) är ett väletablerat program runt om i världen, framförallt i USA. Lunds Universitet har idag avtal med många av dessa universitet. Utbytet äger vanligen rum under den senare delen av programmet, dvs. år 4 och 5, och har visat sig vara mycket populärt bland studenterna i Medicin och Teknik. Studier har bedrivits vid universitet i bl.a. Bryssel, Einthoven, Lausanne, Melbourne, Milano, Montreal, Nanyang, Nottingham, Sydney, Toronto, Urbana-Champaign och Vancouver.

Vilka väljer att studera Medicin och Teknik?

Det flesta studenter har ett starkt tvärvetenskapligt intresse och en längtan att utveckla teknologier för bättre hälsa. Flera studenter tvekar mellan läkar- och civilingenjörsutbildning men inser att deras intresse för teknik och naturvetenskap överväger och väljer därför Medicin och Teknik. Denna civilingenjörsutbildning är lika lockande för killar och tjejer vilket har gett en jämn könsfördelning och bidragit till en trevlig studiemiljö.

Varför ska jag läsa i Lund?

Lunds universitet är Nordens största och rymmer alla de resurser som krävs för att kunna erbjuda en högkvalitativ, tvärvetenskaplig utbildning som Medicin och Teknik. Fakulteterna i medicin, teknik och naturvetenskap är inte bara internationellt välkända för sin forskning, de ligger också nära varandra geografiskt sett vilket har stor betydelse för en tvärvetenskaplig utbildning. Med den framgångsrika Lundaforskning som bedrivs inom medicinsk teknik kan du vara förvissad om att din utbildning är och förblir modern.

Blir jag hälften civilingenjör, hälften läkare på denna utbildning?

Nej, du blir civilingenjör med god insikt i medicinska aspekter. Du får inblick i hur sjukvården fungerar redan från första året i utbildningen genom kursen "Verksamhetsförlagd utbildning i sjukvården" som äger rum på universitetssjukhuset i Lund.

Vilka undervisar i Medicin och Teknik?

De lärare som undervisar är undantagslöst aktiva som forskare inom programområdet. Detta borgar för att utbildningen förblir modern och att spännande projekt kan definieras och genomföras i olika kurser. LTH har en stor bredd vad gäller forskning inom medicinsk teknik, och innefattar områden som biomekanik, biooptik och laser, medicinska bilder och signaler, nanobioteknik, rehabilitering och ultraljud.

Vad betyder Biomedical Engineering och BME?

Den engelska motsvarigheten till Medicin och Teknik är Biomedical Engineering (BME). Akronymen BME används också på LTH som benämning på utbildningen.

Hur definieras medicinsk teknik?

I lagen 1993:584 om medicintekniska produkter 2 § finns följande definition: En produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller huvudsak påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
kontrollera befruktning.

Vad är skillnaden mellan civilingenjörsprogrammen i Medicin och Teknik och Elektroteknik med inriktning mot medicinsk teknik?

Skillnaden är mycket stor eftersom Medicin och Teknik är ett tvärvetenskapligt program medan Elektroteknik har sin tyngdpunkt på kunskaper i elektroteknik, dvs. elektronik, kommunikation, nätverk. Skillnaderna avspeglas i att Medicin och Teknik innefattar kurser i bl.a. cellbiologi, fysiologi, medicinteknisk design, e-hälsa, biomaterial, fysiologisk modellering, medicinsk fysik, medicinsk mätteknik, klinisk kemi, transportfenomen i kroppen, medan inga av dessa kurser återfinns i Elektroteknik. En viktig anledning till Medicin och Tekniks tillkomst var att industrin efterfrågade, och fortfarande efterfrågar, civilingenjörer som har god förståelse för dels hur människokroppen fungerar och dels för de synnerligen speciella krav som ställs vid utvecklingen av medicintekniska produkter.

Vad är skillnaden mellan civilingenjörsprogrammen i Medicin och Teknik och Bioteknik?

Bioteknik har tyngdpunkten på biologi, kemi och teknik, med tillämpningar inom livsmedel, läkemedel och miljövård. Inga av dessa tillämpningar behandlas i Medicin och Teknik.

Vad är skillnaden mellan Medicin och Teknik och utbildningen i Biomedicin?

Utbildningen i Biomedicin återfinns på medicinska fakulteten medan Medicin och Teknik är en civilingenjörsutbildning på tekniska fakulteten. Även om några enstaka kurser i biologi och kemi är gemensamma skiljer sig det mesta åt då Medicin och Teknik rymmer många poäng inom matematik såväl som kurser i ingenjörsvetenskap vilket inte Biomedicin gör. Utbildningarna vänder sig till helt olika arbetsmarknader.

Det finns en institution på LTH med namn Biomedicinsk teknik  som har ett betydande ansvar för programmet för Medicin och Teknik. Ordet "biomedicinsk" ingår i förvisso i institutionens namn men den är inte delaktig i utbildningen för biomedicin.

Hur mycket matematik ingår i Medicin och Teknik?

Du läser kurser i Analys, Linjär algebra, Flerdimensionell analys och Matematisk statistik, tillsammans på 35 poäng, under de tre första åren av utbildningen. Alla civilingenjörsprogram program på LTH innefattar minst detta antal poäng.