Medicin och Teknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Utbildningen erbjuder tre breda specialiseringar som alla bygger på den vetenskapliga mångfald som finns vid Lunds universitet och den unika kompetens som ett flertal internationellt välkända forskningsgrupper inom medicinsk teknik har.

Biomedicinsk fysik

Ger fördjupade kunskaper i tillämpningar av medicinsk fysik där kurserna förklarar de principer som ligger bakom många medicintekniska metoder i dagens sjukvård. Kurserna kan indelas i fyra huvudgrupper: våglära med nytta inom medicinen (laser och ultraljud exempelvis), sensorer och miniatyriserade analyssystem, kärnfysik med acceleratorer samt biofysik. Laser och ultraljud utnyttjas mycket flitigt för att ställa diagnoser, och kurserna ger en överblick över metodernas principer. En stark trend inom medicinsk teknologi är miniatyrisering av vätskeanalyssystem, och två kurser beskriver därför hur sådana system kan byggas upp. Kurser i kärnfysik anknyter bland annat till hur joniserande strålning kan utnyttjas för behandling av exempelvis cancer; forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kommer att vara en viktig del i utvecklingen av framtidens behandlingar. Biofysik studerar fysikaliska förlopp på cellnivå och mindre, för att förstå hur sådana processer äger rum i detalj.

 

Biomekanik och rehabilitering

Ger fördjupade kunskaper om hur människokroppen påverkas av mekaniska laster. Efter att du har läst denna specialisering vet du mer om hur kroppen påverkas av proteser, vilka krav man måste ställa vid design av proteser och hur rehabiliteringsteknik kan ge ökad livskvalitet till funktionsnedsatta. Du får möjlighet att utnyttja modern bildanalys för att skapa individanpassade matematiska modeller för beräkningar av mekaniska påkänningar på skelettet. En kurs i moderna experimentella metoder ingår i specialiseringen för att du skall få insyn i hur den senaste tekniken kan utnyttjas för att mäta mekaniska egenskaper hos biologisk vävnad. För större problem kommer finita elementmetoden att vara ditt verktyg för datorberäkningar och du kommer också att kunna fördjupa dig i hur biologiska material kan beskrivas i matematiska termer. I kurserna som har rehabiliteringsteknik som tema kommer människokroppens förmåga att fungera i olika miljöer och sammanhang samt interagera med teknik att vara i fokus.

 

Signaler, bilder och e-hälsa

Ger fördjupade kunskaper om metoder för analys och tolkning av medicinska signaler och bilder som till exempel avspeglar hjärtats elektrisk aktivitet eller blodflödet i hjärnan. Information som extraheras från signaler och bilder har en avgörande betydelse i samband med diagnostik och patientanpassad behandling på sjukhuset, men mer och mer även i hemmiljö där digitala verktyg nu används för att uppnå och bibehålla hälsa. Avancerade metoder har ofta sitt ursprung i matematisk modellering av medicinska signaler och biologiska system – kunskap som du kan inhämta i kurser om medicinsk signalbehandling, biologiska system och systemidentifiering. Att utforska människans hjärna är idag ett hett område och därför ger dig denna specialisering verktygen för att bättre förstå denna forskning, alltifrån hur nervcellers signaler uppkommer, hur de kan mätas enskilt och i population, till hur nervsignaler uppmätta på kroppsytan kan tolkas. Fördjupade kunskaper i programmering är centrala i många medicintekniska projekt, och därför återfinns flera kurser inom detta område.