Maskinteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Den specialisering du väljer ger dig en suverän utbildning med djupa kunskaper och färdigheter inom något av nedanstående maskintekniska specialområden, kompletterade med valfria kurser.

Följande specialiseringar finns på maskinteknikprogrammet:

 • Energiteknik ger kunskap om energisystem både avseende konstruktion, uppbyggnad och analys av energiomvandling, -försörjning och -användning.
 • Produktrealisering ger både fördjupade kunskaper om materialteknik, enskilda förädlingsprocesser samt automatisering och simulering av tillverkningssystem.
 • Logistik och produktionsekonomi vänder sig till dig som vill arbeta inom varuproducerande företag eller handelsföretag, men ger även en grund för arbete inom tjänsteproducerande företag.
 • Produktutveckling är specialiseringen för dig som vill bli konstruktör.
 • Beräkningsmekanik behandlar fysikaliska begrepp och matematiska metoder som är väsentliga för modellering och analys av fluid- och solidmekaniska problem.
 • Mekatronik är skapad för att ge dig som maskinteknolog en breddad kunskap mot angränsande discipliner.
 • Fordon förbereder dig bland annat för arbete inom fordonsbranschen samt inom verksamhetsområden med fordonsteknisk anknytning.

Energiteknik

Specialiseringen ger teknologerna kunskap om energisystem, både avseende konstruktion, uppbyggnad och analys av energiomvandling, -försörjning och -användning. Undervisningen behandlar baskunskaper såväl som nya tekniker och genom koppling till aktuella frågeställningar ges en bred och samhällsanpassad utbildning.

Inom specialiseringen får teknologen dels kunskap om grundläggande samband och funktioner i energiomvandlingsanläggningar och deras komponenter, till exempel kraftverk och ång- och gasturbiner, dels färdigheter att tillämpa de analysmetoder och beräkningsverktyg som används i företagen idag och i framtiden.

Kurserna i energihushållning ger kunskap och insikter om hur energi tillförs och används i samhället, hur energianvändningen kan effektiviseras och hur politik och samhälle påverkar energisystemets uppbyggnad och drift. Miljöaspekter integreras i alla led av inriktningen, från kunskap om förbränning med låga emissioner till uthållig energianvändning.

Sammantaget utgör specialiseringen en utbildningsväg som är unik avseende både bredd och djup.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är både nationell och internationell med energiföretag som producerar och levererar el, fjärrvärme och gas, konsultföretag inom energibranschen samt myndigheter och offentlig förvaltning. Även komponenttillverkare, bil- och flygindustri, energiintensiv industri och processindustri är vanliga arbetsgivare för civilingenjörer som läst specialiseringen.

Arbetsuppgifterna finns inom:

 • Projektering, beräkning och konstruktion av olika energiomvandlingssystem
 • Analys och planläggning av energisystem
 • Energiförsörjning, energianvändning och energieffektivisering
 • Forskning och utveckling
 • Undervisning
Kurslista för denna specialisering

 

Kontaktpersoner

Magnus Genrup
046 - 222 92 77

Marcus Thern 
046–222 41 12

Produktrealisering

Produktrealisering är de verksamheter som behövs för att gå från ett produktkoncept till en leveransklar produkt. I ett modernt produktionssystem samverkar teknik och organisationsutformning på detaljnivå till en effektiv helhet. Komponenterna i och designen av produktionssystemen är viktiga ingredienser för att skapa både effektivitet och lönsamhet.

En industriell utvecklingstrend är att öka integrationen mellan konstruktion och produktion för att öka producerbarhet och ekonomisk effektivitet. Det är ekonomiskt fördelaktigt med produktionsanpassning av produkter och system redan på produktutvecklingsstadiet. Detta är nödvändigt för att skapa konkurrenskraft på en global marknad.

Ytterligare en trend, som inte kommer att minska i omfattning utan istället kommer att ha ökad strategisk betydelse, är globaliseringen av produktionsverksamheter. Designen av framtidens globala produktionssystem kräver både djupa processkunskaper och kunskaper i hur man bygger effektiva och hållbara produktionssystem. En tredje industriell trend är "mass customization" eller bred kundanpassning, vilket kräver en ökad flexibilitet och agilitet inbyggt i produktionssystemet.

Specialiseringen Produktrealisering ger dig både fördjupade kunskaper om materialteknik, teoretiska och praktiska kunskaper om enskilda förädlingsprocesser samt design och automatisering av tillverkningssystem. Specialiseringen vänder sig till dig som vill delta i design, utveckling och förbättring av produktionssystem i tillverkningsindustrin. Din kunskap kommer att vara värdefull för både det stora företaget som är verksamt på en global marknad och det lilla företaget som behöver effektivisera sin produktion. Målet med specialiseringen är att ge dig kunskaper för att utveckla och leda effektiva produktionsverksamheter från produktkoncept till kundgodkänd produkt, på såväl nationell som internationell nivå.

Arbetsmarknad

En civilingenjör med produktrealiseringskompetens är attraktiv inom varje varuproducerande företag. Tillverkningsföretagen är idag verksamma på en föränderlig global marknad där kraven på kundanpassning ökar, något som bara kan mötas med flexibla och ekonomiskt effektiva produktionssystem. Detta kräver kontinuerlig försörjning av produktionskompetens. Arbetsmarknaden är i hög grad internationell eftersom alla varuproducerande företag är i behov av produktionskompetens och merparten av svenska varuproducerande företag är multinationellt etablerade.

Beroende på företagets storlek kan arbetsuppgifterna variera. Ett mindre företag behöver kanske någon som leder hela produktionsverksamheten. I större företag finns även behov av specialister med både systemkunskaper och djupkunskaper om specifika tillverkningsprocesser. Inköpsfunktionen kräver också produktionstekniskt kunnande, vilket även innefattar inköp av tillverkningstjänster hos andra företag. Arbetsuppgifterna spänner alltså över ett brett område från lednings- och beslutsfunktioner till design och utveckling av produktionssystem samt optimering av bearbetningsprocesser.

Kurslista för denna specialisering

Kontaktpersoner

Hans Walter
046-222 42 75

Ulf Jeppsson
046-222 92 87

Ingela Elofsson
046-222 80 08

Logistik och produktionsekonomi

Ett företags konkurrenskraft avgörs till stor del av dess försörjningskedja (supply chain), dvs. leverantörer, distributörer och andra företag som man väljer att samarbeta med, både på hemmaplan och i ett internationellt perspektiv. Effektiva försörjningskedjor och produktionssystem är en kombination av goda ekonomiska, tekniska och organisatoriska initiativ,där logistik spelar en avgörande roll.

Logistik handlar om att effektivisera processer relaterade till material-, informations- och betalningsflöden från "jord till bord". Specialiseringens övergripande mål är att ge studenten kunskaper och färdigheter i att använda de verktyg som krävs för att utveckla och implementera konkurrenskraftiga och effektiva varuflöden och produktionsprocesser inom och mellan företag.

Teknik- och organisationsutformning på detaljnivå i processer, och relationer med andra företag, skall tillsammans skapa en effektiv helhet. Specialiseringen logistik och produktionsekonomi omfattar därför teorier, modeller och arbetsmetoder inom områdena logistik, ekonomi och organisation. Specialiseringen vänder sig till dem som vill arbeta inom varuproducerande företag eller handelsföretag, men ger även en god grund för arbete inom tjänsteproducerande företag, t.ex. konsulter och transportföretag.

Arbetsmarknad

Som civilingenjör med specialisering mot logistik och produktionsekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden; såväl stora som små företag har stort behov av kompetens inom detta område. Utbildningen är även attraktiv för konsultföretag och utgör dessutom en bra bas för fortsatta doktorandstudier inom området.

Du blir den som designar, leder och utvecklar företagets försörjnings- och produktionskedjor.

Utvecklingen pekar tydligt på ett allt större fokus på frågor som är relaterade till försörjningskedjor, produktionssystem och deras logistik; mycket talar därför för att efterfrågan på civilingenjörer med denna kompetens kommer att fortsätta öka i framtiden. Tänkbara yrkesroller för dig direkt eller efter några år i industrin är logistiker, produktionsplanerare, logistikchef, produktionschef, inköpsansvarig, förpackningsutvecklare eller kvalitetsansvarig. Du som kompletterat med kurser från produktionsteknikspecialiseringen kan bli produktionsutvecklare.

Kurslista för denna specialisering

Kontaktpersoner

Andreas Norrman
046-222 91 50

Ingela Elofsson
046-222 80 08 

Daniel Hellström
046-222 72 30

Produktutveckling

En industriellt verksam produktutvecklare utför arbete med att utifrån kundbehov ta fram helt nya produkter, men kanske i ännu högre grad att förbättra och utveckla redan existerande produkter. Avsikten för den senare typen av PU-projekt är att eliminera brister som identifierats på marknaden för aktuell produkt och/eller för att reducera resursbehov i alla faser av produktens livscykel.

I det arbete som den färdiga civilingenjören förväntas deltaga i krävs kunskaper och träning i konstruktionsmetodik, konstruktionstekniker, analysmetoder samt materialteknik av teoretisk, experimentell och praktisk natur. Inom specialiseringsområdet betonas såväl ett helhetsperspektiv som detaljerade analyser då utvecklingsarbete i industrin normalt utförs i samarbete med andra experter.

Arbetsmarknad

Konstruktörsrollen är dynamisk och spännande. Konstruktören använder goda teoretiska kunskaper och avancerat nytänkande. Bland mer speciella områden kan nämnas immaterialrätt - patent, varumärken och mönsterskydd. Verksamhetsfältet produktutveckling är alltså mycket brett. Maskinkonstruktörer återfinns inom många olika områden i näringsliv och förvaltning, med tyngdpunkten lagd inom verkstadsindustrin. Verkstadsindustrin svarar för en hög andel av Sveriges export. Alltmer komplexa och tekniktunga produkter och system samt ett ökat inslag av kundanpassning innebär att tekniker med kunskaper och erfarenhet av konstruktion/utveckling behövs även inom marknadsföring och försäljning. Inom de stora företagen finns goda möjligheter till internationella kontakter, då produktutveckling i dag ofta sker i omfattande nätverk mellan företag i olika länder.

Kurslista för denna specialisering

Kontaktpersoner

Olaf Diegel
046-222 15 56  

Per-Erik Andersson
046-222 85 17  

Lars Vedmar
046-222 84 98

Avdelningen för produktutveckling

Beräkningsmekanik

Inom Beräkningsmekanik behandlas fysikaliska begrepp och matematiska metoder som är väsentliga för modellering och analys av fluid- och solidmekaniska problem.

Den fysikaliska basen för modellformuleringen utgörs av modern teori inom fluidmekanik,hållfasthetslära, mekanik samt värmeöverföring. Förståelse för olika modellers (såväl fysikaliska som numeriska) uppbyggnad och uppförande är väsentlig för såväl val av modell som för tolkning av simuleringsresultat. Därför ges träning i fysikalisk förståelse, kunskaper om matematiska metoder och den numeriska lösningsmetodiken stort utrymme i specialiseringens kurser. Därtill läggs stor vikt vid problemformulering samt vid analys av den tillhörande numeriska lösningen. Sammantaget får du som student en god balans mellan djup och bredd inom beräkningsmekanik, samtidigt som färdighetsträningen innebär att du i din blivande roll som civilingenjör blir en väl kvalificerad problemlösare.

Arbetsmarknad

Modern produktutveckling innebär till allt större grad simulering av produktens egenskaper på ett tidigt stadium i produktcykeln. Denna trend kan förväntas förstärkas eftersom simuleringsverktygen blir alltmer tillförlitliga. Därför utgör ämnesområdet som täcks inom specialiseringen "Beräkningsmekanik" hörnpelare inom avancerad svensk och utländsk industri.

Arbetsuppgifterna för en beräkningsingenjör kan t ex vara forskning och utveckling, beräkning och dimensionering, provning, drift m.m. Arbetsmarknaden är starkt växande och förutom de traditionella arbetsgivarna som t ex energi-, fordons- och flygindustrin återfinns arbetsgivare inom i princip alla branscher där avancerad teknikutveckling sker.

Kurslista för denna specialisering

Kontaktpersoner

Mathias Wallin
046-222 79 94

Aylin Ahadi
046-222 30 39 

Johan Revstedt
046-222 43 02

Mekatronik

Begreppet mekatronik myntades på 60-talet i Japan, och har många, om än snarlika, tolkningar. En som tillämpas på LTH är: "Mechatronics is the synergistic combinationof precision mechanical engineering, electronic control and systems thinking in thedesign of products and manufacturing processes." (Industrial Research and DevelopmentAdvisory Committee of the European Community). Nyckelord är Integration och Systemtänkande, vilket av ingenjören kräver vidgade kunskaper, utanför de traditionella disciplinerna M/E/D/F/X. Inte så att man behöver vara specialist i allt, det är orimligt, men alla behöver ha en tillräcklig kunskap inom angränsande discipliner för att kunna föra en saklig diskussion med andra specialister. Det krävs därför också en öppenhet gentemot andra discipliner. Öppenheten ligger i att både våga och kunna se och efterfråga nya möjliga lösningar, även om de innebär involverande av andra specialister. Denna specialisering är skapad för att ge dig som maskinteknolog en breddad kunskap mot angränsande discipliner. Specialiseringen är ingalunda heltäckande, till det är utbildningen för kort, men väljer du denna är det LTH:s tro att du skall finna detta gränsöverskridande område så stimulerande att du fortsätter i samma riktning med andra valfria kurser.

Arbetsmarknad

Gränsöverskridande kunskap blir allt viktigare i takt med att kommersiella produkter av alla slag i allt större utsträckning integrerar mekanisk konstruktion, användande av funktionsmaterial, elektronisk styrning, integrerade elektromekaniska energiomvandlare, integrerad mätteknik mm. Konstruktörer som behärskar detta nya sätt att produktutveckla kommer att bli mycket eftertraktade i framtiden. Produktutvecklingsföretag, speciellt inom bilindustrin, har behov av personal med de kunskaper som specialiseringen representerar.

Kurslista för denna specialisering

Kontaktpersoner

Henriette Weibull
046-222 92 86

Klas Nilsson
046-222 43 04 

Karl-Erik Årzén
046-222 87 82

Transportteknik

Vägfordon står för den absoluta huvuddelen av både persontransporter och godstransporter. Transporter som ger oss förutsättningar för ett modernt samhälle med fungerande världshandel, fred, personlig frihet osv. Olyckligtvis medför vägtransporter med nuvarande teknologier avsevärd påverkan på både miljö och individ. Vägtransporter producerar luftföroreningar som exempelvis bidrar till växthuseffekten och är dessutom också en väsentlig orsak till olycksfall för unga människor. Vägtransporter upptar, som alla andra transportsystem, stora arealer i anspråk. Utmaningen för framtidens vägtransporter ligger i att minska dess påverkan på miljö och individ samtidigt som att tillgodose det allt ökande transportbehovet för att ge alltfler människor en bättre levnadsstandard. Fordonen behöver göras mer energieffektiva, säkrare och mer utrymmeseffektiva.

Sverige är unikt med den stora dominans som fordonsindustrin har inom den maskintekniska industrin. Volvo är världens största tillverkare av tunga lastbilar och också Scania tillhör de ledande tillverkarna av tunga fordon. Det finns också betydande verksamhet inom personbilar. Med det svenska miljö- och säkerhetstänkandet kan svensk fordonsindustri fortsätta att vara ledande och bidra till en bättre värld.

Utmaningarna som fordonsindustrin står inför kräver ny kompetens, och ny kompetens kräver en ny sorts utbildning. Detta gäller även design och konstruktion av framtidens fordon. Fordonsspecialiseringen förbereder dig bl.a. för arbete inom fordonsbranschen samt inom verksamhetsområden med fordonsteknisk anknytning.

Fordonsspecialiseringen ger dig fördjupade kunskaper att utveckla morgondagens person- och lastfordon för att uppnå samhällets mål avseende hållbar utveckling. Specialiseringen ger dig fördjupade kunskaper om funktion, dimensionering och formgivning av de komponenter och system som tillsammans bygger upp ett fordon. Även förståelse för fordons miljöpåverkan och hur den reduceras är ett mål med specialiseringen.

Kurslista för denna specialisering

Arbetsmarknad

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Projektering, utveckling, konstruktion, beräkning och utprovning av fordon
 • Utveckling av fordonskomponenter och aktiva fordonssystem
 • Systemanalyser, energi- och miljöbedömningar

Kontaktpersoner

Martin Tunér
046-222 40 50  

Bengt Johansson
046-222 85 23