Lantmäteri

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

I den fastighetsrättsliga specialiseringen får du lära dig lagar och praxis om markanvändning, fastighetsbildning och utbyggnad av tätorter. Du lär dig att förstå och upprätta fastighetsrättsliga avtal, t ex för kommersiella lokaler, bostadsrätter och jordbruksarrenden. Det kan handla om stadsutveckling och stadsförnyelse, utifrån kommunernas detaljplaner som ofta tas fram i samarbete med byggföretag. Praktiska frågor kommer in, t ex om långsiktig klimatanpassning, trafik, bredband och annan infrastruktur. Du lär dig både om krav vid enstaka bygglov och hur man jobbar med detaljplaner för större områden. Västra hamnen med Turning Torso i Malmö är ett spännande exempel. Det krävs fastighetsrättslig kunskap även när nya vägar eller järnvägar ska anläggas, t ex Citytunneln i Malmö. En del kurser kan du läsa tillsammans med arkitekt- och väg- och vattenstudenter.

Fastighetsekonomi attraherar studenter med intresse för arbete inom fastighetsmarknaden. Du lär dig grundläggande national- och företagsekonomi, och använder det sedan för tillämpningar inom fastighetsekonomi. Värdering av fastigheter och förvaltning är viktiga områden. Du lär dig ta ställning till frågor såsom att riva och bygga nytt, renovera, ändrad användning av lokaler, nya hyresgäster. Du jobbar tillsammans med kvalificerade revisorer och skattejurister. Det finns också krav på miljötänkande, samtidigt som din lösning måste vara ekonomiskt försvarbar, med krav på bra förräntning av fastighetskapitalet. Du kan också läsa mer inom nationalekonomi och statistik för att lära dig göra analyser av fastighetsmarknadens svängningar och tendenser. Finns det en bubbla för priserna på bostadsmarknaden? Hur bra kan experterna bedöma detta? Du kan bli en sådan expert!

Inom Geografisk informationsteknik fokuserar du på hur man bygger upp och använder geografiska databaser som exempelvis digitala kartor, fastighetsregister, satellitbilder och miljöinformation. Exempel på tekniker som studeras är satellitpositionering (t.ex. GPS), geografiska informationssystem(GIS) och satellitbaserad fjärranalys (d.v.s fotografier tagna från satelliter). Geografisk informationsteknik är idag vanlig inom samhällsplanering, miljöanalys och olika kommersiella tillämpningar. GPS-teknik används i allt fler vardagsprylar, t.ex. mobiltelefoner och träningsklockor.

Riskhantering

Riskhantering är en avslutande utbildning för civilingenjörer. Utbildningen är den första av sitt slag i Sverige. Här utbildas studenterna i att identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som minskar riskerna och att arbeta med ledningssystem som gör att risknivån blir låg.

Riskhantering