lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Vill du bli en efterfrågad civilingenjör och verka inom området samhällsbyggnad.  Då kan LTH:s civilingenjörsprogram i lantmäteri vara något för dig. Detta är Sveriges enda civilingenjörsprogram i lantmäteri och arbetsmarknaden för dig efter examen är mycket ljus.

Lantmäteri är en blandning av teknik, ekonomi och juridik, och har både ett tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. I utbildningen kombineras fastighetsekonomi och fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen som matematik, statistik och programmering. Här få du en en gedigen och efterfrågad utbildning inom området samhällsbyggnad.

Lantmäteriområdet omfattar utveckling och förvaltning av fastigheter, förändring av markanvändning samt geografisk informationsteknik. Denna del av samhällsbyggandet kräver kompetens som integrerar tekniska, juridiska och ekonomiska kunskaper. Behovet av denna kompetens finns både inom offentlig sektor och i privat näringsliv.

Du går en mycket god arbetsmarknad till mötes då det efterfrågas långt fler civilingenjörer i lantmäteri än vad som utbildas. Efter avklarad utbildning har du mycket goda chanser till jobb, framförallt i Sverige men en del jobbar även utomlands. Statistik från fackförbundet Sveriges Ingenjörer har under många år visat att civilingenjörer i lantmäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer.

Bland de studenter som läser utbildningen finns en jämn fördelning mellan killar och tjejer. Programmet präglas av en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande.

Forskning sker i de olika ämnena du läser, t ex hur geografisk information hanteras på Internet, digitala koordinater som grund för fastighetsgränser, om juridiska förutsättningar för att undvika grannfejder, säkerställda obligationer på fastighetsmarknaden, om oro på fastighetsmarknaden med stora prisändringar, effektiv fastighetsförvaltning, attraktiva stadsmiljöer och trafiksäkerhet.

Lantmäteri

Jorden är rund och kartan är platt – hur bestäms exakt lägesposition? Hur bygger man en järnväg över och under jord när hundratals markägare är inblandade? Hur går planeringsprocessen för ett väl fungerande samhälle med bostäder, service och kollektivtrafik till? 

Det här är frågor som sysselsätter en civilingenjör i lantmäteri. En civilingenjör i lantmäteri medverkar också i användningen av fastigheter. Förändringar av fastighetsindelningen måste göras rationellt, utifrån juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar.  

Kunskaper om databashantering är viktigt för en civilingenjör i lantmäteri. Förr arbetade man med papperskartor. Nu är samma information lagrad på datorer och det skapar en mängd nya möjligheter. Kartor kan genom ett par knapptryckningar på datorn tillverkas för olika behov och olika skalor. Resultatet skrivs sedan ut eller används digitalt. Fastigheter kan värderas genom att söka i databaserna efter alla husförsäljningar i ett område de senaste åren. Härigenom får man ett bra jämförelseunderlag för vad en fastighet är värd.

Framtiden

Arbetsmarknaden är ljus, med låg arbetslöshet idag. Statistik från fackförbundet Sveriges Ingenjörer har under många år visat att civilingenjörer i lantmäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer. Även långsiktigt antas bristen på arbetskraft kvarstå. Utbildningen är mångsidig och färdigutbildade är attraktiva inom många arbetsområden.

Arbete inom den privata sektorn, t ex byggbranschen, i fastighetsbolag, skogsbolag, elkraftföretag, intresseorganisationer (bl a Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och LRF), tekniska konsulter, mätföretag, banker, fastighetsvärderingsföretag, ekonomiska konsulter/rådgivare är vanligt, liksom arbete i kommuner (t ex på stadsbyggnadskontor eller fastighetskontor) och flera olika statliga myndigheter (t ex Lantmäteriet, Trafikverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Regeringskansliet och Mark- och miljödomstol). En del arbetar utomlands under kortare eller längre perioder.

Kurser och upplägg

Du utbildas i konkreta ämnen som ger ett verklighetsnära perspektiv. Du gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och markanvändning.

Vidare studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvaltning av byggnader. Du lär dig utföra geodetiska mätningar, programmera, utveckla och använda databaser, samt att arbeta med geografiska informationssystem (GIS).

Det finns möjligheter att göra en del av studierna och examensarbetet utomlands.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" bredvid kursens namn för att se kursplanen.

Examensbenämning

Civilingenjör i Lantmäteri

Master of Science in Engineering, Surveying and Land Management

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår