Kemiteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Läkemedel - med människan i centrum

Specialiseringen skall ge en fördjupad kunskap om arbete med framställning av läkemedel, och därmed jämställd verksamhet. Att utveckla ett nytt läkemedel är en komplicerad och tvärvetenskaplig process, som kräver stor kompetens i såväl kemi som kemiteknik och bioteknik. Den vetenskapliga bredd som finns vid LTH medför att vi kan utbilda civilingenjörer med gedigna kunskaper i både design, syntes och analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsformuleringar och processutveckling.

Vad blir jag?

  • Produktutveckling eller produktion på ett läkemedelsföretag, i Sverige eller utomlands
  • Utveckling av den tekniska utrustning som krävs för läkemedelsframställning
  • Säljare av utrustning eller aktiva substanser
  • Arbete inom den offentliga sektorn, exempelvis landstinget med dokumentation, regler och tillsyn
  • Läkemedel är ett forskningsintensivt område och en del studenter fortsätter med en forskarutbildning efter sin examen

 

Material

Den framtida teknologiska utvecklingen inom så vitt skilda områden som nanoteknologi, polymerteknologi, bioteknologi, biomedicin, energiteknologi och mikroelektronik beror till stor del på vår förmåga att syntetisera och funktionalisera oorganiska och polymera material.

Elektroaktiva material, katalysatorer, polymerer för frisättning av läkemedel, tunna filmer, bränsleceller, membran, kompositer och polymerblandningar är alla exempel på avancerade material som kräver multidisciplinära kunskaper och arbetssätt. Framgångsrikt arbete inom detta inspirerande område bygger på djupa kunskaper i syntes och karakterisering av olika typer av material.

Programmets kurser är inriktade mot förståelse och fördjupning i syntes, karakterisering, egenskaper och tillämpningar hos moderna funktionella oorganiska och polymera material

Vad blir jag? 

Som civilingenjör med specialisering mot material kommer du att ha du stor valfrihet, då din kompetens är efterfrågad inom flera olika branscher. 

Tillverkningsindustrin och elektronikbranschen är vanliga arbetsplatser, där kraven på material och effektivitet för produkter som till exempel bilar, telefoner eller maskiner är höga.

Läkemedelsindustrin behöver kunskaper kring material.

Det bedrivs mycket forskning kring material idag och många studenter väljer att fortsätta forska på universitet eller vid ett forskningsföretag.

Processdesign

En effektiv tillverkningsprocess är en förutsättning för framställning av alla konkurrenskraftiga produkter. Detta gäller alla produkter; från färger, specialkemikalier och läkemedel, som framställs i relativt små kvantiteter, till mer storskalig produktion av baskemikalier. Med en effektiv process menas att den skall vara ekonomiskt optimal samtidigt som den ger minimal miljöbelastning. För att uppnå dessa krav måste därför processen vara resurssnål med avseende på råvaror och energi, d.v.s. den skall ge ett minimum av biprodukter och utnyttja effektiv reaktions- och separationsteknik. En fysikalisk förståelse av samspelet mellan transportfenomen och kemiska reaktioner, samt förmåga att modellera och simulera dessa förlopp är nödvändig för att kunna utforma nya processer eller förbättra befintliga processer.

De kurser som erbjuds inom specialiseringen processdesign ger goda möjligheter att få de insikter och färdigheter som krävs av en kemitekniker som vill arbeta med t.ex. processfrågor inom drift, produktutveckling, eller design av nya processer. De ger också en grund för den som vill utvecklas vidare mot t.ex. marknadsföring eller försäljning, eller vill fördjupa sig ytterligare genom forskarstudier.

Mycket arbete i industrin idag sker i projektarbetsform, dvs en insats där ett antal personer med olika kompetens söker lösningen på ett problem som är begränsat av tid och resurser. Träning i detta ges i specialiseringens enda obligatoriska kurs, som är en kurs i projektering. För övrigt ges goda möjligheter till en egen profilering. Kemitekniker med processdesignspecialisering har kunskaper som är generellt användbara och efterfrågade – såväl nationellt som internationellt - i många olika branscher som kemisk industri, läkemedelsindustri, bioteknikindustri, samt i engineering-företag och konsultföretag.

Vad blir jag?

  • Läkemedelsframställning eller med att utveckla nya, miljövänliga produkter och processer. 
  • Att ta fram nya, effektiva och miljövänligare drivmedel och energisystem.
  • Försäljning och marknadsföring av produktionssystem.
  • Fördjupning genom att gå forskarutbildningen.