lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Utbildningen är indelad i ett grundblock och i ett fördjupande block. Grundblocket läses under utbildningens tre första år och innefattar enbart obligatoriska kurser.

Det fördjupande blocket läses från och med utbildningens fjärde år och innefattar en specialisering, valfria kurser samt ett examensarbete.

Syftet med specialiseringen är att du skall få väsentligt fördjupade kunskaper inom en del av det valda teknikområdet. På E-programmet kan du välja mellan olika specialiseringar vilka tillsammans kan sägas avspegla de centrala forskningsområdena inom elektroteknikområdet vid LTH. En specialisering omfattas av kurser om från cirka 90 till cirka 120 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng är på avancerad nivå.

I läro- och timplanen för programmet kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.