Ekosystemteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Energisystem

Samhällets energiförsörjning har starka kopplingar till storskaliga och långsiktiga miljöproblem. För att skapa uthålliga energisystem krävs förutom kunskaper om miljöproblemen i sig även insikter i både energi- och miljöteknik och samhällsfrågor. Energisystem ger en bra grund för att arbeta med energifrågor, och det finns möjlighet att kombinera mer övergripande, systeminriktade studier med tekniskt inriktade kurser. 

Kurser som Energi, miljö och naturresurser samt Förnybara energikällor ger olika perspektiv på energisystemet med en strävan mot överblick och helhetsperspektiv. I specialiseringen kombineras dessa med kurser i Energianvändning, Energiförsörjning och Energigasteknik, samt Solenergi och Solel.

Miljösystem

Kunskap och skicklighet i att hantera metoder inom miljömanagement – som Livscykelanalys, Miljöledning och Miljökonsekvensbeskrivning – efterfrågas inom offentlig förvaltning och i näringslivet. Specialiseringen bygger vidare på studenternas tidigare kunskaper om miljö- och hållbarhetsfrågor och ger teoretisk och praktisk kunskap om metoderna. Den ger även fördjupning inom områden som avfallshantering och klimatfrågans naturvetenskapliga och samhälleliga dimensioner.

Kurserna som ges vid avdelningen för miljö- och energisystem eftersträvar att kritiskt granska miljöfrågorna och belysa dem ur tvärvetenskapligt perspektiv. Kurserna ska bidra till att bygga upp färdigheten i att hantera valda "miljöredskap" – dels politiskt bestämda styrmedel, dels metoder och verktyg använda inom näringslivet. I specialiseringen rekommenderas också en kurs i Miljörätt.

Processdesign

En effektiv tillverkningsprocess är en förutsättning för framställning av alla konkurrenskraftiga produkter. Detta gäller alla produkter; från färger, specialkemikalier och läkemedel, som framställs i relativt små kvantiteter, till mer storskalig produktion av baskemikalier. Processdesign ger de kunskaper och färdigheter som krävs för arbete med processfrågor inom drift, produktutveckling och industriellt miljöskyddsarbete. Med en effektiv process menas att den skall vara ekonomiskt optimal samtidigt som den ger minimal miljöbelastning. För att uppnå dessa krav måste därför processen vara resurssnål med avseende på råvaror och energi, d.v.s. den skall ge ett minimum av biprodukter och utnyttja effektiv reaktions- och separationsteknik. En fysikalisk förståelse av samspelet mellan transportfenomen och kemiska reaktioner, samt förmåga att modellera och simulera dessa förlopp är nödvändig för att kunna utforma nya processer eller förbättra befintliga processer.

De kurser som erbjuds inom specialiseringen processdesign ger goda möjligheter att få de insikter och färdigheter som krävs av en civilingenjör som vill arbeta med t.ex. processfrågor inom drift, produktutveckling, eller industriellt miljöskyddsarbete. De ger också en grund för den som vill utvecklas vidare mot t.ex. marknadsföring eller försäljning, eller vill fördjupa sig ytterligare genom forskarstudier.

Vattenresurshantering

Människans vattenhantering är avgörande för många av de stora miljöfrågorna och samtidigt förutsättning för en bra samhällsutveckling. Vattenresurshantering ger kunskaper om grundvatten, ytvatten och VA-teknik och förbereder för arbete med både tekniska och naturliga vattensystem. All undervisning sker på engelska – inslaget av internationella studenter är stort. Det innebär att all undervisning sker på engelska samt att du som student får en god möjlighet att knyta kontakter för framtida internationella arbeten.

Specialiseringen består av tre grundläggande kurser i urbant och ruralt vatten samt grundvatten som ger en grundläggande utbildning i vattenreurshantering. Därefter kan man exempelvis välja kurser mot vattenteknik såsom hydromekanik, instationär strömning och kusthydraulik eller kurser med mer natur- och samhällsvetenskapligt prägel som flodrestaurering och internationella vattenfrågor.

Riskhantering

Riskhantering är en avslutande utbildning för civilingenjörer. Utbildningen är den första av sitt slag i Sverige. Här utbildas studenterna i att identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som minskar riskerna och att arbeta med ledningssystem som gör att risknivån blir låg.

Riskhantering