lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Upplägg

Brandingenjörsprogrammet är en mycket välkänd och väl ansedd utbildning både nationellt och internationellt. Den ger studenterna en gedigen naturvetenskaplig och teknisk grund att stå på, djupa kunskaper om brandfenomenet och brandförlopp samt mycket god förmåga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det brandtekniska området. Utbildningen består av 3,5 års studier (210 högskolepoäng) och leder till Brandingenjörsexamen.

Efter examen finns möjlighet att söka till 1 års påbyggnadsutbildning vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Revinge utanför Lund. Påbyggnadsåret ger kompetens att arbeta som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst. Efter 3 års avslutade studier på brandingenjörsprogrammet har du möjlighet att söka till civilingenjör i riskhantering vid LTH i Lund. Utbildningens 210 högskolepoäng fördelas mellan ca 20 olika kurser. Där ingår både breda grundkurser och kvalificerade specialkurser. Inledningsvis ges en grundläggande teknisk utbildning. Förutom ämnen som matematik, fysik, kemi och statistik innehåller den grundläggande utbildningen byggnadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen.

Specialiserad kunskap

Den grundläggande utbildningen kompletteras med specialkurser inom brandteknik och riskhantering. De brandtekniska ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning, hur bränder påverkas och sprider sig med hänsyn till byggnader (passiva system), sprinkler och brandventilation (aktiva system), och hur släckinsatserna genomförs. Stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för brand, och vid andra frågor som rör människors säkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker kring olika typer av brandolyckor studeras också, exempelvis olyckor med farligt gods, explosioner, skred mm. I den del av kursen som behandlar riskhantering lär man sig både att göra riskanalyser och att skapa underlag för riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen.

Praktik

Efter första året kan studenterna genomgå en tre veckors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors sommarpraktik inom räddningstjänsten. Praktiken är frivillig och ges i mån av plats. Återstående somrar under utbildningen använder många studenter till projektarbeten på olika företag inom brandområdet både i Sverige och utomlands.

I läro- och timplanen för programmet kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.