Bioteknik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Bioprocessteknik

Skapar de miljövänliga alternativen

Redan på stenåldern använde sig människor av bioprocesser, även om de kanske inte visste att det var just det de gjorde. Bioprocesser är nämligen förklaringen till att bröd jäser, mjölk blir fil och druvsaft blir vin.

Idag är användningsområdet enormt; genom bioprocesser framställer man bland annat läkemedel som penicillin, sanerar förorenad mark och renar avloppsvatten. Med hjälp av bioprocessteknik utvecklar man miljövänliga kemikalier och alternativa bränslen som biogas och etanol. Här ligger forskningen på LTH i absolut framkant!

Inom specialiseringen studerar du hur mikroorganismer som svampar och bakterier fungerar och hur du kan styra deras reaktioner för att tillverka t ex en yoghurt eller rena avloppsvatten. Du lär dig hur celler, proteiner och enzymer fungerar som katalysatorer och hur deras egenskaper kan påverkas med hjälp av t ex genteknik. Biosensorer är ett annat spännande område. Här undersöker du hur t ex enzymer och deras reaktioner kan användas för att mäta förekomsten av kemiska ämnen – t ex halten av glukos i blodet.

Utbildningens fokus ligger på hur katalysatorerna kan användas i stor skala, ute på företag och inom industrin. Du arbetar med hela framställningsprocessen, från råvara till färdig produkt. Vad ska vi tillverka? Hur mycket? Vilka råvaror och komponenter behövs? Vilken utrustning? Vilka problem kan uppstå på vägen? Och vad kostar det?

I kursen 

Biokemisk reaktionsteknik

 räknar du på hur de processer som utvecklats i laboratoriet kommer att fungera i större skala. Du lär dig också hur du med samma tekniker kan utvinna substanser ur biologiskt material som t ex växter. Under specialiseringens processkurs arbetar du i grupp med ett fiktivt uppdrag, där ni skissar på de olika delarna i produktframställningen. Du arbetar med hela kedjan, från idé till färdig fabrik eller anläggning! Här får du användning för kunskaper från flera av de kurser du läst under din utbildning. För att designa en anläggning krävs att du vet vilken utrustning som behövs och hur den fungerar. Du behöver kunskaper inom t ex ekonomi för att bedöma lönsamheten, samtidigt som du måste ta hänsyn till miljö och säkerhet.

Vad blir jag? 

Bioprocessteknik har många olika användningsområden inom t ex livsmedels- och läkemedelsindustrin. En biotekniker kan arbeta med att framställa en ny produkt i större skala, t ex ett nytt livsmedel eller en medicin. Den utrustning som behövs vid tillverkningen kräver också specialistkunskap i bioprocessteknik, eftersom kraven på säkerhet och hygien är höga. 

Biotekniker med kunskaper i bioprocessteknik arbetar också med miljöfrågor, som marksanering och rening av vatten och avloppsvatten, och med framställning och produktion av miljövänliga bränslen. Många biotekniker söker sig till företag som arbetar med forskning och utveckling av t ex enzymer.

Livsmedel

Vad är det du äter?

Du har knappast kunnat missa dem. Toppform. Köket. Forma kroppen. Du är vad du äter. Och så Mat-Tina, Mat- Niklas, Nakne Kocken, Nigella och de andra. Hela tiden dyker nya matlagnings- och hälsoprogram upp och intresset för vad vi egentligen stoppar i oss är stort.

Bra mat är avgörande för hur vi mår och när du studerar livsmedel rör du dig ständigt i gränslandet mellan biologi och kemi. Många som arbetar med livsmedelsteknik tycker att det är just det som är så spännande! LTH är en av ett fåtal högskolor i Sverige som erbjuder livsmedelsteknik som specialisering och här har du möjlighet att ge din utbildning en tydlig profil.

Idag ställer vi höga krav på det vi äter och det är en utmaning för dig som vill arbeta med livsmedel: maten ska vara hälsosam och utan bakterier som man kan bli sjuk av. Samtidigt skall den se aptitlig ut och smaka gott och inte vara för dyr. Produktionen måste vara miljövänlig, men ändå kostnadseffektiv. Dessutom bör maten vara framställd på ett etiskt försvarbart sätt. Under utbildningen skaffar du dig de verktyg du behöver för att anta utmaningen!

Väljer du kursen 

Livsmedelskemi

fördjupar du dig i hur livsmedlens egenskaper som smak, lukt, konsistens och näringsvärde kan påverkas. Kursen

Livsmedelsmikrobiologi

ger dig fördjupning i mikrobiologi. Du lär dig hur mikroorganismerna används för att t ex konservera, men också hur de vid fel hantering kan orsaka sjukdomar. Väljer du att läsa

Probiotika

lär du dig hur vissa bakterier kan ha en positiv effekt på hälsan och hur dessa kan tillföras i livsmedel.

Under specialiseringens projektkurs genomför du ett större utvecklingsprojekt, från idé till prototyp. Här får du användning för dina kunskaper inom områden du tidigare studerat, som kemi, mikrobiologi, matematik och teknik. Genom kursen får du inblick i hur utvecklingsarbete fungerar i praktiken. Under utbildningen har du täta kontakter med företag i livsmedelsbranschen, och de flesta studenter väljer att göra sitt examensarbete i samarbete med ett företag.

Vad blir jag? 

Inom livsmedelsbranschen arbetar du tätt ihop med människor inom andra yrkesområden. Det är en internationell bransch, där utvecklingen går snabbt framåt. 

Många civilingenjörer arbetar med att ta fram nyttigare, lättare produkter och bättre förpackningar och att överföra det som framställts på laboratoriet till industriell produktion. Andra säljer ingredienser eller produktionssystem eller fungerar som tekniskt stöd åt livsmedelsföretag. 

Några väljer den offentliga sektorn och arbetar med t ex kontroll och regler för tillverkning och innehåll. Ytterligare några väljer att forska. Det händer också att studenter som specialiserat sig mot livsmedel arbetar med läkemedel, där arbetssättet är liknande.

Läkemedel

Med människan i centrum

Har du funderat över hur en halstablett fungerar? Vad är det som gör att det slutar göra ont? Och varför slutar det göra ont just i halsen?

Många tycker att det är just  närheten mellan människa och kemi som gör det så spännande att arbeta med läkemedel. Hela tiden har du de människor som kommer att använda ditt läkemedel i fokus.

När du arbetar med läkemedel behöver du kunskaper inom flera områden och du fördjupar dig i såväl kemi som kemiteknik och bioteknik. Under utbildningen lär du dig analysera aktiva substanser, det vill säga de molekyler som gör att ett läkemedel lindrar eller botar. I kursen

Läkemedelsformulering

lär du dig hur den aktiva substansen bäst blandas och doseras, t ex i form av tuggtabletter eller som spray. Hur blir det lättast för patienten att ta medicinen?

Kurserna är praktiska och du tillbringar mycket tid i labbrocken. Under projektkursen i

Läkemedelskemi

framställer du till och med ett fungerande läkemedel! Undervisningen sker i nära samarbete med näringslivet, så att du är väl insatt i hur branschen fungerar när du pluggat färdigt.

Läkemedelsbranschen är mycket internationell och utbildningen förbereder dig för en internationell karriär. Många föreläsningar och mycket av kurslitteraturen är på engelska, som också är branschspråket. Eftersom många av studenterna inom specialiseringen är utbytesstudenter från olika delar av världen har du möjlighet att bygga upp ett internationellt kontaktnät. Varför inte göra ditt examensarbete i USA eller Australien?

Vad blir jag? 

Många civilingenjörer som specialiserat sig mot läkemedel arbetar med produktutveckling eller produktion på ett läkemedelsföretag, i Sverige eller utomlands. 

Några utvecklar den tekniska utrustning som krävs för läkemedelsframställning. Andra arbetar som säljare av utrustning eller aktiva substanser. Ytterligare andra arbetar inom den offentliga sektorn, t ex inom landstinget med dokumentation, regler och tillsyn. 

Läkemedel är ett forskningsintensivt område och en del studenter fortsätter med en forskarutbildning efter examen.

 

Läkemedelsinrikningen ges på bio- och kemiteknikprogrammet.

Molekylär bioteknik

Ingenjörskonst med livets minsta klossar

En mus som kan springa dubbelt så långt som en vanlig mus. Konstgjord spindelväv som är flera gånger starkare än stålfibrer. GloFish, en självlysande akvariefisk. Detta är några exempel på vad man skapat med hjälp av genteknik, som är ett av de ämnen du studerar inom specialiseringen molekylär bioteknik.

Med Molekylär bioteknik arbetar du i gränslandet mellan kemi, biologi och medicin. Dina verktyg är molekyler och proteiner, livets allra minsta beståndsdelar. Du söker svaren på frågor som: Varför stöts en transplanterad njure bort av kroppen? Genom att påverka njurens celler kan du få kroppen att förstå att njuren inte är ett hot. Går det att tillverka läskflaskor av miljövänlig plast? Tack vare molekylär bioteknik kan vi idag producera flaskor av t ex potatis eller majs istället för av olja. Måste man salta vägarna på vintern eller går det att använda något som inte skadar miljön?

I kursen

Bioinformatik

lär du dig hur du med datorns hjälp kan förstå och tolka den information som finns i DNA. I kursen

Immunteknologi

studerar du immunsystemet och hur det bildar antikroppar. Du lär dig hur antikropparna fungerar och hur de orsakar – och botar – sjukdomar och allergier. I kursen

Protein engineering

arbetar du med proteiner och lär dig hur deras egenskaper kan påverkas. Hur får du t ex proteinerna i ett tvättmedel att fungera i höga temperaturer?

Du tillbringar en hel del tid i labbet, men har också föreläsningar och övningar. Genteknik och hur den kan och bör användas är en omdebatterad samhällsfråga, och diskussioner kring etik och säkerhet är viktiga inslag i undervisningen.

Molekylär bioteknik är ett stort internationellt forskningsområde och LTH har ständigt utbyten med andra universitet runt om i världen. Många av dina studiekamrater kommer från andra länder och undervisningen sker ibland på engelska, vilket öppnar dörrar för en internationell karriär. Flera svenska studenter ger sig också ut i världen och studerar en termin i t ex Australien eller USA. Kanske vågar du söka äventyret i Japan eller Kina, där molekylär bioteknik är riktigt stort?

Vad blir jag? 

Många som specialiserat sig mot molekylär bioteknik väljer att fortsätta forska inom området. Många söker sig också till läkemedelsindustrin. Där arbetar de t ex med att utveckla aktiva substanser, det vill säga de verksamma ämnena i ett läkemedel. Andra startar eget och i forskningsbyn IDEON, som ligger granne med LTH, finns flera företag som drivs av civilingenjörer med bioteknisk bakgrund.