lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För LTH-handledare

Genom kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ger LTH i samarbete med näringsliv och samhälle studenter chansen att redan under sin utbildning lära känna sin framtida yrkesroll och de villkor som gäller på en arbetsplats. Detta sker genom åtta veckors sammanhängande arbete på ett företag.

Den poänggivande (15 högskolepoäng) kursen kan genomföras tidigast efter årskurs 3 och ska följa en på förhand godkänd projektplan. Denna fastställs genom en överenskommelse om praktikprojekt (se särskild blankett) mellan studenten, företagshandledaren samt LTH-handledaren.

Kursen, som är en G2-kurs, ingår i samtliga civilingenjörsprogram samt brandingenjörsutbildningen som en valfri kurs. Kursen kan inte tillgodoräknas i efterhand och kan inte heller ingå i en specialisering.

Kursen är studiemedelsberättigad, vilket även gäller när kursen ges under sommaren.

Vad krävs av ett praktikprojekt?

Praktiken skall ge insikt om olika möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet. Den skall även ge en översiktlig förståelse för de krav och färdigheter som ställs i yrkeslivet och som inte är av strikt teknisk karaktär, men ofta direkt kopplade till den yrkesverksamma ingenjören. Studenten ska förstå betydelsen av att inhämta och selektera relevant information avseende tekniska och ingenjörsmässiga frågeställningar. Under praktikperioden ska de även även utveckla sin förmåga att samverka med både civilingenjörer och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen.

Din roll som LTH-handledare innebär att du  

 • godkänner projektplanen och förkunskapskraven.
 • diskuterar projektförslaget med studenten och företagshandledaren innan praktiken påbörjas.
 • besöker, om möjligt, arbetsplatsen (om denna är förlagd i Lunds närhet) under första veckan i praktikperioden.
 • ska finnas som ett stöd för studenten. Kom överens med studenten om hur kontakten mellan er ska fungera under praktiken. Oftast räcker det med mailkontakt en gång i veckan. Studenten ger en mycket kort rapport om veckan som gått och beskriver om möjligt vad som ska ske den kommande veckan. Övriga kontakter mellan LTH-handledare och studenten sker vid behov.
 • examinerar (rapport, poster, seminarium).

Det är studenten som ansvarar för att kontakt tas med dig som handledare och som ser till att arrangera de möten med företagshandledaren som behövs.

Examination

Efter avslutad praktik bokar studenten en tid med sin LTH-handledare för en presentation av sina erfarenheter från praktiken. Vid detta tillfälle ska rapporten finnas tillgänglig.  Det kan ibland, t.ex.efter sommaren,  kanske vara lämpligt att arrangera institutions-/ämnesvisa praktikseminarier.

Praktikrapport

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för examination.

Rapporten ska omfatta 4-5 A4-sidor och innehålla följande: 

 1. Presentation av företaget.
 2. Arbetsuppgifter under praktiken.
 3. Aktörer studenten haft kontakt med under praktiken. Olika yrkesgrupper.
 4. Vad studenten har haft för nytta av sin utbildning under praktiken.
 5. Vad studenten har saknat i sin utbildning och behöver mera av efter praktiken.
 6. Vad som varit mest lärorikt under praktiken.
 7. Tips för kommande praktikanter.

Sprid information om praktikkursen

Informera studenter om att det finns en poänggivande praktikkurs på LTH. Uppmana studenterna att själva söka efter platser. 

Tipsa studenter om lämpliga företagskontakter.

Informera dina företagskontakter om att praktikkursen finns och få företag att lämna in lämpliga  projektförslag till LTH.

Kursstart

Kursen kan starta vid minst 5 tillfällen per kalenderår. Kursstarterna följer oftast LTH:s läsperiodsindelning, men kan även ske vid annan tidpunkt. Dessutom kan kursen genomföras under sommaren enligt överenskommelse.

Behörighet

Förkunskapskraven för kursen är minst 150 godkända högskolepoäng av obligatoriska/ alternativobligatoriska kurser i årskurs 1-3 inom något civilingenjörsprogram eller brandingenjörsutbildningen. För att få påbörja kursen krävs även att studenten tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom relevant ämnesområde.

OBS! Kursen får inte läsas efter det att examensarbetet påbörjats!