lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pris för exjobb om rengöringssprejer i arbetsmiljön

2015-11-10

Karin Lovén med försöksperson i aerosollabbet.

Städare är det tionde vanligaste yrket i Sverige och en yrkesgrupp som i högre grad än andra har astma och allergiproblem. Ändå har knappt någon forskning gjorts på hälsorisker med rengöringssprejer. Karin Lovén belönas nu för sitt exjobb inom området eftersom det ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö hos yrkesgrupper som använder kemikalier.

Karin Lovéns examensarbete inom aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola får 15 000 kronor av Prevent och AFA Försäkring för att det kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Priset delas årligen ut till examensarbeten som uppmärksammar arbetsmiljöfrågor. Karin Lovéns arbete om hälsorisker med städsprejer har enligt juryn ökat kunskapen om hälsoeffekter som beror på rengöringssprejer och skapat förutsättningar för en bättre arbetsmiljö hos yrkesgrupper som använder kemikalier i sitt arbete.

Städare är det tionde vanligaste yrket i Sverige och en yrkesgrupp som i högre grad än andra har astma och allergiproblem. Ändå har knappt någon forskning gjorts på rengöringssprejer och hälsorisker.

− Eftersom städsprej är ett vanligt rengöringsmedel ville jag undersöka vad som sker med den luftburna halten kemikalier och om det uppstår några hälsoeffekter när man andas in sprejpartiklarna. All sprej landar inte på ytan som ska rengöras utan en del stannar kvar i luften som andas in och skulle kunna innebära en hälsorisk, säger Karin Lovén.

Karin Lovén gjorde sitt examensarbete som en del av en större forskningsstudie av städares luftvägsexponering för rengöringsprodukter. Hon fann att mellan 3 och 20 procent av rengöringskemikalierna stannade kvar i luften efter sprejning. Vad det innebär för hälsorisker återstår att undersöka i det större forskningsprojektet, men Karin Lovén har gjort en mindre undersökning av hälsoeffekterna. I aerosolkammaren på Designvetenskaper vid LTH fick åtta försökspersoner använda olika doser av rengöringssprej och efteråt utvärderades hälsoeffekterna: om ögats tårvätska blev påverkad och om näsans slemhinnor svullnade. Mätningarna visade att ögonen blev torrare efter sprejning och testpersonerna uppgav att de kände mer besvär från näsan ju högre sprejdoserna blev.

Nu doktorerar Karin Lovén inom aerosolteknologi på Designvetenskaper vid LTH och ingår i den forskargrupp som studerar städares luftvägspåverkan. Hennes förhoppning är att de inom en snar framtid ska kunna fastslå rekommendationer och riktlinjer för hur sprejer ska användas för att minska påverkans på städares hälsa.

− Städare är en yrkesgrupp som inte varit så synlig i arbetsmiljösammanhang, så det känns extra viktigt att genomföra den här forskningen som förhoppningsvis kan förbättra många människors vardag på arbetet, säger Karin Lovén.

Karin Lovén har läst civilingenjörsprogrammet Teknisk Nanovetenskap på Lunds Tekniska Högskola. Hennes examensarbeteAerosol emission from cleaning sprays i aerosolteknologi är handlett av Christina Isaxon som är forskare på Ergonomi och aerosolteknologi vid Institutionen för Designvetenskaper. Det är inte första gången som Christina Isaxon handleder ett arbete som får pris för att det är en utmärkt arbetsmiljöuppsats. LTH-studenten Linus Ludvigsson fick 2012 samma stipendium för sitt arbete om riskhantering vid tillverkning av kolnanorör.

Jessika Sellergren, kommunikatör Designvetenskaper, LTH

Ladda ner Karin Lovéns examensarbete här 

www.lu.se/lup/publication/5228140

Läs mer om Prevents och AFA Försäkrings stipendium här 

www.prevent.se/om-prevent/utmarkt-arbetsmiljouppsats

Mer information: Karin Lovén, doktorand Designvetenskaper, karin.loven@design.lth.se , 0702-50 83 44, Jessika Sellergren, kommunikatör Designvetenskaper, jessika.sellergren@design.lth.se , 046-222 85 10.

Prevent är en ideell organisation som ägs av fack och arbetsgivare och vill förmedla kunskap om hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Inom de områden i arbetslivet där de ser problem med skador kan de utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar. Hämtat från www.prevent.se och www.afaforsakring.se .