lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Forskningsnämnder

Forskningsnämndernas huvuduppgifter är:

Forskarutbildning
•Bedöma och fastställa förslag till betygsnämnd och fakultetsopponent
•Bereda förslag till forskarutbildningsämnen (till FB)
•Föreslå studierektorer för forskarutbildningen
•Bevaka och följa upp kvalitetsarbetet inom forskarutbildning
•Bevaka och följa upp doktorandernas psykosociala arbetsmiljö
•Ge förslag till gemensamt finansierade forskarutbildningskurser (till FB)
•Årsrapportering av forskarutbildningens resultat

Forskningsstrategi och prioriteringsberedning
•Ta fram underlag för ställningstaganden avseende LTH:s forskningsstrategi och prioriteringar över institutionsgränserna
•Ansvara för uppföljning och föreslå medelstilldelning för forskningsportaler
•Agera remissorgan för fakultetsinterna frågor (t. ex. fördelningsbeslut) och för strategiska frågor i relation till Lunds Universitet.
•Bereda strategi i relation till viktiga externa forskningsprojekt och strategiska områden, t.ex. ESS, MAX IV, IMV, EIT KIC, etc.
•Stödja rekryterings-, karriär- och utbildningsnämnder i arbetet med övergripande kompetensförsörjning och strategisk rekrytering.

Synlighet och omvärldsbevakning
•Bidra till att göra LTH:s forskning synlig
•Systematiskt och proaktivt föra dialog med LTH:s forskningsfinansiärer
•Följa och bevaka utvecklingen nationellt och internationellt
•Förse FB och LTH:s ledning med aktuella omvärldsanalyser

LTH har tre forskningsnämnder. Varje institution har en tillhörighet till en forskningsnämnd enligt nedanstående förteckning.

FN1 – MPICT (RESEARCH BOARD OF MATHEMATICS, PHYSICS & INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
•Datavetenskap
•Elektrisk mätteknik & industriell elektroteknik och automation
•Elektro- och informationsteknik
•Fysiska institutionen
•Matematikcentrum
•Reglerteknik

Forskningsnämnd 1

FN2 – BIOCHEM (RESEARCH BOARD OF BIOTECHNOLOGY, CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING)
•Immunteknologi
•Kemiska institutionen
•Kemiteknik
•Livsmedelsteknik

Forskningsnämnd 2

FN3 – CAMD (CIVIL, ARCHITECTURE, MECHANICAL & DESIGN ENGINEERING)
•Arkitektur och byggd miljö
•Bygg- och miljöteknologi
•Byggvetenskaper
•Designvetenskaper
•Energivetenskaper
•Maskinteknologi
•Teknik och samhälle
•Teknisk ekonomi och logistik
•Trafikflygarhögskolan (TFHS)
•Internationella miljöinstitutet

Forskningsnämnd 3

Till nämnderna

FN1

FN2

FN3