Bästa studentartikel i Tidskriften Vatten

– Publicerad den 19 mars 2018

Marika Karras och Kari Ella Read, tidigare studenter i riskhantering vid LTH, har tilldelats pris för bästa studentartikel i Tidskriften Vatten, Norconsult-priset. I sitt examensprojekt har de gjort en kostnads-/nyttoanalys av olika lösningar för hållbar dagvattenhantering i ett översvämningsdrabbat område i Malmö. I analysen inkluderar de lösningarnas effekt på översvämningsrisken och värdet av ekosystemtjänster från de olika lösningarna. Projektet handleddes av Alexander Cedergren, avd. för riskhantering och samhällssäkerhet, och Johanna Sörensen, avd. för teknisk vattenresurslära).