lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Policy för utseende av hedersdoktorer vid Lunds Tekniska Högskola (LTH)

(Fastställd av styrelsen för LTH 5 maj 2014, dnr V 2014/1201)

Policy för utseende av hedersdoktorer

Att utnämnas till hedersdoktor vid LTH är ett bevis på stor uppskattning. Utmärkelsen utdelas till personer som genom framstående professionella insatser inom fakultetens verksamhetsområde bidragit till utveckling och förnyelse. Hedersdoktorer vid LTH utmärks av

  1. En framstående professionell insats.
  2. En tydlig koppling till LTHs verksamhet.

Hedersdoktorerna ska över tid spegla bredden av LTHs verksamhet och belysa dess specialistområden. Hedersdoktorerna ska komma från olika delar av samhället. LTH vill genom hedersdoktorsutnämningarna stärka bilden av LTH som en modern och professionell högskola. Utnämningarna ska stå i överensstämmelse med LTHs värderingar och drivas av de samhällsutmaningar som fakulteterna i sin verksamhet försöker möta.

Antalet hedersdoktorer ska normalt inte vara fler än 3 per år.

En hedersdoktor vid LTH får inte vara anställd av LTH, inte ha legalt inflytande över LTH eller vara hedersdoktor vid annan teknisk högskola eller teknisk fakultet i Sverige.

Förslag till hedersdoktorer framförs till rektor för Lunds Tekniska Högskola. Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola fattar därefter beslut, normalt under december månad.

Förslag till hedersdoktorer är konfidentiella till dess beslut har fattats och vederbörande är underrättad.