lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lunchföreläsning 17 april - om mystiska partiklar i luften

Luftburna partiklar - aerosoler - påverkar jordens klimat och människors hälsa. Luftens partiklar och de molndroppar som bildas på partiklarna sprider inkommande solljus och motverkar på så sätt den globala uppvärmning som orsakas av växthusgaserna. Osäkerheten är stor om hur stor partiklarnas avkylande effekt är. Samtidigt vet vi att måttligt förhöjda halter av luftburna partiklar orsakar oacceptabla hälsoeffekter i form av ökad dödlighet och sjuklighet.

Det är ännu inte klarlagt vilka egenskaper hos partiklarna som ger upphov till de observerade hälsoeffekterna. Att hitta en strategi som på ett hållbart sätt balanserar mellan ett varmare klimat och partiklarnas hälsoeffekter måste avgöras inom den närmaste framtiden.

Finns det ”goda” partiklar som kyler men inte dödar?

Erik Swietlicki är professor i ”Aerosolfysik - särskilt atmosfäriska
aerosoler”, vid avdelningen för kärnfysik, fysiska institutionen, LTH.

Tid: torsdag 19 april, kl 11.30
Plats: Gästmatsalen, Alfa, Ideon Science Park

Arrangör: LTH

Anmälan obligatorisk! Anmäl dig snarast till info@lth.se

Forskarluncher 2007 Forskarluncher program 2007

2007-04-12

Kristina Lindgärde