lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Idétävling: Vision Campus LTH - förlängd tävlingstid till 25 januari 2007

Inbjudan till alla studenter och anställda vid LTH

Campus LTH är utformat som undervisningsbyggnader i parkmiljö. När det byggdes under 1960-talet efter ritningar av arkitekten Klas Anshelm var det nyskapande och unikt. Nu har forskning och undervisning i denna miljö vunnit styrka och internationellt erkännande. Tiden är inne för att campus skall utvecklats och uppgraderas på samma sätt.  

Lunds stad växtkraft finns i nordöst och campus LTH kommer i framtiden att få större betydelse som en aktiv länk i det urbana landskapet. Kommunen, Lunds Universitet och LTH är överens om att det behövs kraftfulla insatser för att förbättra och utveckla campus LTH för framtida önskemål och behov. Var med från börja och påverka utvecklingen: Nu har Du en chans att tävla med Dina idéer!

Campus tydliga grundidé har stads- och landskapsrum där skarpskurna byggnader, grönytor, träd och markbehandling samspelar. Allt flera byggnader vid campus LTH har dock försvagat den ursprungliga ”hus i parkidén”. Är tiden inne för att skapa hel stadsmiljö?

LTH inbjuder till en idétävling där ditt tävlingsförslag ska visa en strategi för framtiden, med dess tillväxt och förtätning. Det skall också visa respekt för de landskapliga kvaliteterna i Klas Anshelms utformning. 1960-talets arkitektur skall som studie- och forskningsmiljö uppgraderas och avpassas till moderna krav på utbildningsmiljö där öppenhet och transpararens är nyckelord. Husen skall stimulera till studier i dess olika former, workshops, grupparbeten, laborationer, undervisning med modern teknologi och samverkan mellan lärare och studenter.

Hur kan man utveckla och ändra den existerande arkitekturen med dess kvaliteter och utnyttja dessa i den framtida campusmiljö? Hur gör vi campus egenartat, spännande och attraktivt för framtidens studenter, forskare, lärare och hur lockar vi andra kategorier som bidrar att öka attraktionskraften? Ska det byggas mer – studentbostäder, andra bostäder, undervisningslokaler, serveringar, restauranger, affärer? Hur ska trafiken ordnas? Hur kan man förbättra de befintliga byggnaderna?

Tävlingsområde: Campus LTH

Tävlingstid och inlämning: Förslag skall vara inlämnade senast den 25 januari 2007 kl. 12.00 i infodisken på studiecentrum.

Märkning: Varje pappersark / kartong / modell eller annat som lämnas in ska vara försett med förslagets motto. Motto samt förslagsställare ska dessutom lämnas i separat förslutet kuvert som öppnas då vinnande förslag röstats fram.

Tävlingsförslagets utformning: Förslaget skall bestå av kartan samt illustrationer över idéer i valfri form, t ex ritningar, teckningar, collage, inspirationsbilder, virtuella eller fysiska modeller. Varje förslag får uppta högst en meter i bredd och 1,5 meter i höjd, tredimensionella inlämningsföremål såsom modeller får ställas framför förslaget.

Tävlingsdeltagare: Alla studenter och anställda vid LTH; enskilda personer eller grupper, gärna över institutionsgränserna (ger extra poäng vid bedömningen)!

Utställning, paneldebatt och prisutdelning: Alla förslagen ställs ut i fullskalelabbet i A-huset. Utställningen pågår under tiden 21 november – 15 december. Paneldebatt under ledning av Gert Wingård om förslagen den 11 december kl. 17-19 med prisutdelning och mingel.

Bedömning: En jury tillsättas med skolans gästprofessorer samt representanter av  studenter och anställda vid LTH.

Pris: De tre bästa förslagen belönas: 1:a pris är ett resestipendium om 20000 kr, 2:a pris är ett resestipendium om 15000 kr, 3:e pris är ett resestipendium om 15000 kr.   

Upphovsrätt: LTH äger upphovsrätten

2006-10-06