lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hur ser framtidens campus ut på LTH - idétävling

Tävlingen är avgjord!

När LTH:s campus, utformad som undervisningsbyggnader i parkmiljö efter ritningar av arkitekten Klas Anshelm, byggdes på 1960-talet var det nyskapande och unikt. Idag finns Lunds växtkraft i nordöst vilket gör att LTH:s campus får en en ny roll. 

Kommunen, Lunds universitet och LTH är överens om att det behövs kraftfulla insatser för att förbättra och utveckla campus för framtida önskemål och behov. Därför bjöd LTH i höstas in alla anställda och studenter till en idétävling om hur framtidens campus bör gestalta sig. Juryn har nu utsett en vinnare. Offentliggörande av resultat och prisutdelning sker den 14 maj kl. 15.30 i sal C, V-huset (John Ericssons väg 1). Alla är välkomna!

De tre bästa förslagen belönas av sponsorn NCC med tre resestipendier om 20 000 kr som 1:a pris respektive 15 000 kr vardera för 2:a och 3:e pris.

De sex inkomna förslagen finns nu utställda på Studiecentrum, öppet må-to 8-20, fr 8-16. lö 10-15, sö 10-16, John Ericssons väg 4.

För mer information, kontakta Kerstin Barup, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH

Introduktion till tävlingsunderlaget

INBJUDAN TILL ALLA STUDENTER VID LTH: IDÉTÄVLING: VISION CAMPUS LTH

Campus LTH är utformat som undervisningsbyggnader i parkmiljö. När det byggdes under 1960-talet efter ritningar av arkitekten Klas Anshelm var det nyskapande och unikt. Nu har forskning och undervisning i denna miljö vunnit styrka och internationellt erkännande. Tiden är inne för att campus skall utvecklats och uppgraderas på samma sätt.

Lunds stad växtkraft finns i nordöst och campus LTH kommer i framtiden att få större betydelse som en aktiv länk i det urbana landskapet. Kommunen, Lunds Universitet och LTH är överens om att det behövs kraftfulla insatser för att förbättra och utveckla campus LTH för framtida önskemål och behov. Var med från börja och påverka utvecklingen: Nu har Du en chans att tävla med Dina idéer!

Campus tydliga grundidé har stads- och landskapsrum där skarpskurna byggnader, grönytor, träd och markbehandling samspelar. Allt flera byggnader vid campus LTH har dock försvagat den ursprungliga ”hus i parkidén”. Är tiden inne för att skapa hel stadsmiljö?
LTH inbjuder till en idétävling där ditt tävlingsförslag ska visa en strategi för framtiden, med dess tillväxt och förtätning. Det skall också visa respekt för de landskapliga kvaliteterna i Klas Anshelms utformning. 1960-talets arkitektur skall som studie- och forskningsmiljö uppgraderas och avpassas till moderna krav på utbildningsmiljö där öppenhet och transpararens är nyckelord. Husen skall stimulera till studier i dess olika former, workshops, grupparbeten, laborationer, undervisning med modern teknologi och samverkan mellan lärare och studenter.

Hur kan man utveckla och ändra den existerande arkitekturen med dess kvaliteter och utnyttja dessa i den framtida campusmiljö? Hur gör vi campus egenartat, spännande och attraktivt för framtidens studenter, forskare, lärare och hur lockar vi andra kategorier som bidrar att öka attraktionskraften?

Ska det byggas mer – studentbostäder, andra bostäder, undervisningslokaler, serveringar, restauranger, affärer? Hur ska trafiken ordnas? Hur kan man förbättra de befintliga byggnaderna?