lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

”Arbeta systematiskt för att minska antalet bränder i bilar och skolbyggnader”

2016-08-24

För att minska antalet anlagda bränder krävs en vision och ett systematiskt arbete med delmål, säger Patrick van Hees. Tekniska åtgärder är enligt honom en del i det förebyggande arbete som kommuner, räddningstjänst, polis och andra samhällsaktörer behöver göra framöver.

Vid LTH bedrivs forskning kring tekniska åtgärder för att begränsa och förebygga anlagda bränder i skolor och bilar. Fortfarande kan kommuner göra mer för att begränsa skadorna av skolbränder, menar Nils Johansson och Patrick van Hees vid Avdelningen för brandteknik.

Under den senaste tiden har flera anlagda bränder i bilar och i skolbyggnader inträffat i Sverige – något som uppmärksammats i både svenska och utländska medier.

Vid Avdelningen för brandteknik vid LTH pågår forskningen kring tekniska åtgärder som kan begränsa och förebygga anlagda bränder i skolor, liksom bränder som följer av skadegörelse och uppsåtliga attacker.

– Dessbättre har bil- och skolbränder i Sverige sällan lett till personskador. Men den här typen av skadegörelse är ett väsentligt problem som kostar samhället stora summor varje år. Vid sidan av att bränderna skadar miljön genom giftiga och klimatpåverkande utsläpp utsätts räddningstjänsterna ibland för fara när de rycker ut och gör insatser, säger Nils Johansson, biträdande universitetslektor vid Avdelningen för brandteknik.

Antalet bränder i skolbyggnader ligger enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på omkring 400—500 stycken per år.

– Vid en internationell jämförelse är det en hög siffra. Men det verkar som om det finns en något avtagande trend under de senaste tio åren, säger Nils Johansson.

Enligt honom varierar antalet skolbränder stort under året. Under sommarmånaderna inträffar färre skolbränder, men antalet ökar i augusti och september när skolorna börjar. Flest bränder inträffar i december och januari, vilket delvis kan förklaras av bränder orsakade av fyrverkerier.

– Många av skolbränderna som inträffar är små och leder inte till någon större skada. Men ett fåtal bränder medför väldigt stora brandskador. Detta fåtal bräder står för majoriteten av den ekonomiska kostnaden, säger Nils Johansson.

I de fall skolbränderna leder till stora skador har det tekniska brandskyddet på skolorna ofta varit undermåligt.

– Skadorna hade kunnat begränsas med till exempel bättre brandsektionering eller detektionssystem. Också enklare åtgärder som att begränsa mängden brännbart material på skolgården har betydelse, säger Patrick van Hees, professor i brandteknik.

Även bilbränder kan leda till allvarliga konsekvenser, framhåller han.

– När det gäller de bilbränder som den senaste tiden väckt uppmärksamhet finns en berättigad oro för att bränderna ska sprida sig till omkringliggande byggnader. Om bilen står nära en husvägg som tar fyr, eller om bilen börjar rulla under branden, kan förloppet bli allvarligt, säger Patrick van Hees.

Räddningstjänstens första uppdrag är inte att skydda egendom utan att rädda liv, men bilbränder kontrolleras och släcks för att hindra spridning och för att skona miljön.

– Som en brandman nyligen vittnade om i en uppmärksammad insändare utsätter sig räddningstjänsten för fara när de rycker ut för att släcka bilbränder.

Flera skäl talar enligt Patrick van Hees för att det behövs en nollvision när det gäller anlagda bränder, precis på samma sätt som man i trafiken arbetar med visionen att antalet omkomna i trafiken ska vara noll:

– Vad som krävs är delmål och systematiskt arbete. Kommuner, räddningstjänst, polis och en rad samhällsaktörer måste vidta flera olika typer av förebyggande insatser, däribland tekniska åtgärder. Så kan antalet anlagda bränder minskas efter hand.

Text: Tiina Meri


Läs mer

Här får du veta mer om forskningen vid LTH kring anlagda bränder.

Läs brandmannens brev till bilbrännare under Åsikter i Sydsvenskan: ”Jag släcker din giftiga eld men jag går inte på ditt skitsnack, bilbrännare.”

Patrick van Hees, professor i brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola, intervjuades av Expressen om de senaste veckornas händelser.