lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

GMO i EU? Låt länderna själva bestämma, föreslår forskare

2018-01-11

Bland de genmodifierade växtsorter som har fått godkänt i EU:s riskbedömning, men ändå inte får odlas, finns bland annat flera majssorter (majsen på bilden är dock ingen GM-gröda). Foto: David Stephansson

Trots att EU:s expertmyndighet inom livsmedelssäkerhet, EFSA, säkerhetsklassat genetiskt modifierade grödor så röstar flera medlemsländer alltid emot ett godkännande, något som blockerar för de länder som kan tänka sig odla dessa grödor. Detta vill en grupp forskare och experter ändra på. Varje land bör självt få avgöra om en GM-gröda som klarat EU:s riskbedömning också ska få odlas i landet, är budskapet i en debattartikel som publiceras idag i tidskriften Nature Biotechnology.

I många år har EU hämmats av ett dåligt fungerande omröstningsförfarande när det gäller godkännande av kommersiell odling av genetiskt modifierade grödor inom EU.

– Flera länder uppvisar regelbundet ett röstningsbeteende som verkar vara politiskt snarare än vetenskapligt motiverat, säger Dennis Eriksson, som är forskare vid SLU:s institution för växtförädling och artikelns huvudförfattare. En annan är Nélida Leiva Eriksson, forskare i biokemi vid LTH.

Dennis Eriksson, Nélida Leiva Eriksson och övriga elva medförfattare från tolv länder presenterar nu en lösning på problemen med omröstningsförfarandet. I sin artikel uppmanar de EU-kommissionen att införa en lagstiftning som gör det möjligt för enskilda EU-länder att individuellt godkänna odling av genetiskt modifierade grödor som har fått godkänt i EU:s riskbedömning. Detta skulle göra det möjligt för länder att dra nytta av nya växtsorter med egenskaper som har stort värde nationellt. Det skulle också minska trycket på EU-kommissionen, då denna inte längre skulle vara tvungen att fatta beslut (eller låta bli att göra det) som strider mot den politiska viljan i flera EU-länder.

För två år sedan infördes en ny lagstiftning som ger enskilda EU-länder rätt att förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor trots EU-godkännande. Detta var i sak ett avsteg från det harmoniseringsmål som finns i EU:s GMO-direktiv, i riktning mot ökad bestämmanderätt för nationella parlament. Som konsekvens av detta menar författarna att enskilda länder också bör ha motsvarande rätt att tillåta odling av genetiskt modifierade grödor.

– Riskbedömningsförfarandet bör dock förbli EU-gemensamt, som det är idag, under ledning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, säger Dennis Eriksson. Det möjliggör en mer omfattande och konsekvent bedömning med större resurser och högkvalificerade, oberoende experter.

– Vårt förslag skulle ge mer förutsägbara villkor för både jordbrukare och marknaden. De länder som så önskar skulle kunna bana väg för sorter med en rad önskvärda egenskaper. Det kan t.ex. handla om sorter som minskar behovet av bekämpningsmedel, om glutenfri spannmål och om sorter som förbättrar matens näringsmässiga och hälsofrämjande egenskaper.