lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

”Viktig kunskap vid utformning av politiska styrmedel”

2016-10-04

Snart vet vi mer om biobaserad energi ur hållbarhetsperspektiv. FOTO: KRAFTRINGEN

En ny doktorandtjänst med inriktning mot miljö- och energisystemstudier finansieras av Kraftringen Energi AB, och i tjänsten ingår att analysera hållbarhetsfrågor kopplade till användning av biobränslen för kraftvärmeproduktion. Ett avtal mellan LTHs rektor Viktor Öwall och Kraftringen har nu undertecknats.

Varför är en doktorandtjänst med inriktning på hållbarhetsfrågor och biobränslen viktig för LTH?
Enligt Lovisa Björnsson, professor i Miljö- och energisystem, spelar energibolagen en central roll i övergången från ett fossilbaserat samhälle, och hon menar att det är viktigt att skapa förståelse för möjligheter och utmaningar som är kopplade till användningen av biobränslen.

– Fallstudier av ett regionalt energibolag kombinerat med generella systemstudier ger oss forskare möjlighet att bygga upp kunskap kring de hållbarhetsaspekter som är helt avgörande när det gäller användningen av biobränslen. Den här kunskapen är viktig att förmedla vid utformning av framtida politiska styrmedel.

Doktoranden – ännu är det oklart vem av de sökande som får tjänsten – kommer att vara knuten till Kraftringens biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta.

– Utvecklingen går mot skärpta hållbarhetskrav, också för användning av biobränslen. Kraftringens målsättning är att nu genom forskningsinsatser kartlägga vilka biobränslen som ger bäst långsiktig klimatnytta, säger Kraftringens Liisa Fransson som sedan 2012 är adjungerad lektor vid Miljö- och energisystem på LTH. 

Tiina Meri


Fakta / Kraftringens mål

Enligt Kraftringen har utsläppen av koldioxid från de egna produktionsanläggningarna under de senaste tio åren minskat med drygt 70 procent, och målet är att produktionen av el och värme år 2020 ska vara helt fossilbränslefri. Fossila bränslen ska då i stor utsträckning ha ersatts med lokalt producerade biobränslen.