lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Tankar runt krishantering vid olycka eller dödsfall

Ibland är vi på LTH tvungna att hantera den krissituation som uppstår när en studiekamrat eller arbetskamrat avlider. I dessa situationer handlar det främst om att ha en beredskap för att ta emot, ge utrymme för och tillfälle till bearbetning av de känslor som väcks hos de människor som berörs av det inträffade. Det handlar också om att ge möjlighet till att, på ett respektfullt sätt, samlas kring tankarna på det inträffade och minnet av den bortgångne.

Även om krisplanen handlar om krishantering vid dödsfall, kan rutinerna användas i tillämpliga delar vid olyckor och andra krissituationer.