lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Nominering - val till fakultetsstyrelsen samt dekan och prodekan för Lunds Tekniska Högskola

I fakultetsstyrelsen ska ingå dekan, ställföreträdare för dekan, företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa ledamöter. Med övrig anställd avses anställd vid Lunds Tekniska Högskola som inte tillhör kategorin vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare. Mandatperioden för ledamöterna, med undantag för studentrepresentanterna är tre år (2018-01-01 – 2020-12-31).

Röst- och nomineringsberättigade vid val av företrädare för övriga anställda till fakultetsstyrelsen är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid Lunds Tekniska Högskola omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid Lunds Tekniska Högskola. Doktorander med doktorandanställning är dock inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.

 

NOMINERING till val

Valberedningen önskar nu få in nomineringar till dekan, prodekan vid LTH och LTHs styrelse. Valbara är anställda vid Lunds universitet, vilkas anställning vid Lunds Tekniska Högskola omfattar minst 50 procent av heltid och som är förordnade tillsvidare eller har förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid Lunds Tekniska Högskola. Doktorander med doktorandanställning är dock inte valbara då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.

Det är viktigt att den nominerade är vidtalad och är tillgänglig för uppdraget.

Nominering sker under perioden 3 mars - 31 mars 2017

Val förrättas elektroniskt under september 2017

Nomineringar skickas till valberedningen@lth.se senast 31 mars 2017

 

Kravprofil - ledamot i LTHs styrelse

Kravprofil - dekan

Kravprofil - prodekan

Beslutsprotokoll 2017-06-09