lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Policy rörande plagiering

English version of Policy on Plagiarism

Diverse länkar

Policyutkast 2008-11-18

Policyförslag som skickades på remiss 2009-03-12

Förslag till implementeringsstöd

En central tanke i policyn är att det krävs ämnesspecifik träning för att tillägna sig ett akademiskt arbetssätt. Detta kräver i sin tur att lärare måste engageras i arbetet så att denna träning integreras i LTHs utbildningar. Som ett stöd i implementeringen av policyn föreslår jag som projektledare följande två paket:

Stödpaket 1: Studenter och lärare. Minimum 2*45 min

Lärare bidrar aktivt med konkreta exempel på vad de bedömer vara allvarlig plagiering, tveksamma fall samt god akademisk sed. NN håller i en introduktion och inledande diskussion som uppvärmning varpå diskussion glider över i bedömningsövningar baserat på lärarnas konkreta exempel. Lärarna deltar aktivt i diskussionen och förklarar/svarar på frågor kring sin syn på plagiering och de exempel de tagit fram.

Vid en del lärosäten (utanför Sverige) används anonymiserade tidigare studentinlämningar för denna typ av bedömningsövningar, men det är mycket möjligt att vi här bör använda lärarkonstruerade exempel.

Stödpaket 2: Lärare enbart. Minimum 2*45 min

Olika upplägg beroende på vad syftet är och hur långt lärargruppen kommit i sitt arbete med policyimplementeringen. Ett syfte kan vara att lärargruppen förbereder sin medverkan i paket 1, ett annat att lärargruppen förbereder att själva hålla ett pass typ det som beskrivs i paket 1.

 

På forskarnivå föreslår jag att liknande aktiviteter görs med grupper av forskhandledare med eller utan doktorander.

Policyförslag

Förslag till policy och tillhörande förklarande PM rörande plagiering och vilseledande plagiering som behandlades av utbildningsberedningen 2009-09-24

Beslut planeras tas av forskningsberedningen och UBB 2009-10-29

Omarbetad policy baserad på remissvar 2009-09-24

Förslag efter juridiska enhetens utlåtande 2009-10-29

Uppdaterat policyförslag samt PM baserat på inkomna synpunkter från juridiska enheten (förändringar markerade med rött). Behandlades av forskningsberedningen och utbildningsberedningen 2009-10-29

Preliminary English version of background document

Detta projekt avslutades i april 2010 när den engelska versionen av policyn tagits fram, men resultatet samt lite om vad som hänt därefter redovisas nedan.

This project was active until April 2010 when the English version of the policy was finalized. The project results and some information on what has happened since are given below.

 

Sidansvarig:

LTH-rektorsbeslut 2009-12-22