lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Ladok

nya Ladok (Ladok3)

Den här sidan beskriver främst de LTH-specifika förutsättningar som gäller i och med övergången till Ladok3 i mars/april 2018.

Inläggning av antagning/förväntat deltagande

Programplanerarna sköter i och med Ladok3 all inläggning av förväntat deltagande som studenterna inte gjort själva via kursanmälan/kursval. Detta gäller även de kurser som ingår i studentens program och där studenten inte anmälde sig i tid, vilket är en skillnad från gamla Ladok där administratörer på institutionerna kunde registrera direkt utan att det fanns någon inlagt kursval (förväntat deltagande).

Institutionsadministratören som vill registrera en student som inte redan har ett förväntat deltagande får kontakta aktuell programplanerare.

Det arbetas på en lösning, så att institutionsadministratören själv kan lägga in förväntat deltagande på kurser som ingår i studentens program, men den lösningen blir klar först till hösten.

För kurser som inte ingår på studentens program är det ingen skillnad sedan tidigare, programplaneraren måste hantera detta före registrering kan ske.

Kursanmälan

Kursanmälan inför hösten läsperiod 1 (hela terminen för A-programmen) har nu öppnat. Se öppettider.

Kursanmälningssystemet är ett tillfälligt system, som inte är byggt inom Studentportalen (www.student.lu.se). Studenterna nåt det nya (tillfälliga) systemet på https://kurser.lth.se/kursanmalan .

Det nya systemet lägger på behörighetsvillkor på de kurser som har förkunskapskrav och/eller platsbegränsning. Mer info om hur detta kommer att hanteras kommer framöver.

 

 

Hitta anmälda - ersättning till db.ddg.lth.se-listorna

Som ersättning till listorna över förväntat deltagande och/eller registrerade på db.ddg.lth.se rekommenderas att använda Ladok. Gå in på Studiedeltagande -> Kurs. Sök på kursnamn, (del av) kod eller din institution, kombinerat med t.ex. HT2018. När listan är utsökt, klickar du i "Visa summeringar" (kryssrutan finns till vänster, men är synlig först efter sökning).

För info på personnivå:
Klicka (t.ex. högerklicka-> Öppna i ny flik alt. ctrl-klicka) och välj sedan fliken "Deltagande" för att se vilka studenter det är. Där finns också möjlighet till export av adresslista (inkl epost). Tänk på att filtrera på "tratten" i rubriken under "Tillstånd".

All personal som har ansökt om någon behörighet i Ladok (t.ex. kursadministratör, attestant, rättande lärare) kommer åt dessa sidor. Men om man inte har gjort det, kan man ansöka om Läsbehörighet, och då kommer man åt funktionen.

Registrering på exjobb och ingenjörsinriktad yrkesträning

På grund av hur behörigheterna i Ladok3 är uppbyggda kan programplanerarna inte längre registrera studenter på exjobb eller ingenjörsinriktad yrkesträning ("F97-kurserna"). Istället kommer de, efter att de har lagt in förväntat deltagande (kursval/antagning) på kursen kontakta kursadministratören på kursgivande institution och be henne/honom registrera studenten.

Detta sätt kommer att gälla åtminstone vårterminen ut. Eventuellt kommer det ske ändringar i detta framöver.

Kurstillfällen - kurskoder

Gamla tillfällen (tom VT2018)

För program som hade terminsregistering i Ladok2 (gäller samtliga LTH:s program) fanns normalt sett inte definierade kurstillfällen. Detta ledde t.ex. att det var svårt att skilja på studenter som läsa samma kurskod på samma termin men på olika kursomgångar (finns t.ex. på matte, reglerteknik, datavetenskap). I Ladok3 måste det finnas kurstillfällen, då alla registreringar sker på tillfällen ej på kurskod+termin som i Ladok2.

Detta har gjort att det har skapats upp massa kurstillfällen för LTH:s kurser, som användarna är ovana vid. Koder med A, B, X, Y och KONV- finns det många av, och det kan finnas flera tillfällen för samma termin. Dessutom finns det koder på T. Det är tillfällen som fanns i Ladok2, för de (få) studenter som läste LTH:s kurser som fristående kurs eller som inresande utbytesstudent. När dessa har "passat in" på konverterad data har även LTH:s programstudenter hamnat på dessa tillfälleskoder.

Det ter sig lätt slumpmässigt hur många koder som skapats för en viss kurs en viss termin och på vilka koder som studenterna hamnat. Det finns dock en logik i det hela, som beror på många faktorer.

Studenter som är omregistrerade utan att det finns ett passande tillfälle har också fått ett 'KONV-'-tillfälle. Detta då även alla omregistreringar i Ladok3 måste ske på ett tillfälle. 

Nya tillfällen (from HT2018)

Från hösten 2018 kommer det bli mer struktur på tillfälleskoderna, och det kommer att vara färre tillfällen, men dock ett per "kursomgång" (så att kurser som ges flera gånger inom samma termin kommer ha flera tillfällen i Ladok).

LTH:s programkurser kommer att få tillfälleskoder (=anmälningskoder) på formen PXXXX. P:et står för LTH:s programkurser.

Det första X:et bör vara läsårstalets början, så att kurser som startar 17/18 får 7. Kurser som går 18/19 får 8 osv.

Det andra X:et får följande regler:

 • 1 kurser som börjar och slutar i lp1
 • 2 kurser som börjar och slutar i lp2
 • 3 kurser som börjar och slutar i lp3
 • 4 kurser som börjar och slutar i lp4
 • 5 kurser som börjar i lp1 och slutar i lp2
 • H kurser som börjar i lp1 och slutar i lp2 - för exjobb och ingenjörsinriktad yrkestränings-kursen
 • 6 kurser som börjar i lp2 och slutar i lp3
 • 7 kurser som börjar i lp3 och slutar i lp4
 • V kurser som börjar i lp3 och slutar i lp4 - för exjobb och ingenjörsinriktad yrkestränings-kursen
 • 8 kurser som börjar i lp1 och slutar i lp3
 • 9 kurser som börjar i lp2 och slutar i lp4
 • L kurser som går över hela läsåret (lp1-lp4)
 • S kurser som går över sommaren (notera att läsårssiffran är för det "föregående" läsåret, så sommaren 2019 har en 8 som läsårssiffra)
 • 0 special

De två sista X:en är ett löpnummer bestående av 0-9 och A-Z (ej stora I, ej stora O, ej ÅÄÖ). Det sker inget försök att samma kurser/tillfällen ska få samma löpnummer mellan läsåren. Tillsammans med det andra X:et (läsperiod) kommer koderna att räcka till samtliga LTH:s kurser/tillfällen med råge.

Exempel: en kurs som går under läsåret 19/20 och som börjar i lp1 och slutar i lp2 kan få en kod P95H7.

Dessa regler, tillsammans med kurskoden, kommer att göra det förhållandevis lätt att hitta kurser och tillhörande kurstillfällen i Ladok3 för LTH:s programkurser. Samma koder kan uppträda efter 10 års tid, men då Ladok3 även alltid visar även datum, så kommer detta inte störa användarna mycket. Koder utan läsårssiffror hade troligtvis varit svårare att hitta/skilja mellan i Ladok3:s GUI.

Tentatillfällen

LTH:s kansli kommer att fortsätta föra över tentamenstillfällen som är schemalagda i TimeEdit av LTH:s schemaläggare. Det gäller precis som förut skriftliga salstentor (ordinarie tentor och omtentor), dvs samma typer som omfattas av LTH:s regelverk för anonyma tentor.

Varje institution/kurs kan själva lägga upp ytterligare aktivitetstillfällen i Ladok om man vill ha anmälan till labbar, exkursioner eller annat, men tentor ska inte läggas upp av LTH:s institutioner. Ska ändringar ske ska schemaläggarna göra det, precis som förut.

Anonymkoder

I och med Ladok3 ändras formen på anonymkoderna till att vara NNN-XXXX-SSS, där NNN är de tre sista tecknen i kurskoden, XXXX är löpnummer, SSS är tre slumpbokstäver. T.ex. A05-0023-DPX. De sista tecknen är införda i Ladok3 för att öka säkerheten mot att löpnumret skrivs slarvigt så att två koder kan se lika ut.

Kemiteknik har uppdateras sin tentaomslagsmall, så ni som använder den, kontakta Kemiteknik för att få den nya mallen.

Självregistrering på kurser (from HT2018)

Tidigare (sedan ca 2010) gjorde studenterna själva sin terminsregistrering. I och med Ladok3 finns det inte längre några terminsregistreringar överhuvudtaget, enbart kursregistreringar.

I och med detta går LTH över till att studenterna ska registrera sig själva på kurser, från och med höstterminen 2018. Under resten av vårterminen från Ladok3-övergången ska kursadministratörerna lägga in registreringar på studenter som inte redan var registrerade före övergången till Ladok3.

För att detta ska fungera kommer det att finnas villkorshantering i Ladok och kringliggande system. Studenterna kommer inte att kunna registrera sig om det finns ouppfyllda förkunskaper eller på kurser med platsbegränsning, före kontroll av antalet plaster har skett.

Villkorskontrollen kommer dels att ske automatiskt, och dels manuellt. Den automatiska kontrollen kommer att kunna ske på de kurser som enbart har "kopplade" körkunskaper inlagda i LubasPP (dvs man har angivit kurser med OCH- eller ELLER-villkor). Kurser som har platsbegränsning eller fritextförkunskaper (eller en kombination av kopplade förkunskaper och fritextförkunskaper) måste kontrolleras manuellt och studenter bockas av om de uppfyller villkoren.

Exakta tider för självregistreringen på kurserna är ännu inte bestämd, men knappt en vecka före den kommande kursen börjar fram till 2-3 veckor efter kursstart är ett förslag.