lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Handlingar till anmälan av disputation

Dokument som ska bifogas anmälan av disputation:

1. Avhandling:

Det avhandlingsdokument som ska laddas upp i samband med anmälan av disputation är en preliminär version av avhandlingen och bör innehålla en relativt detaljerad innehållsförteckning där även icke färdiga delar noteras. Om det är en sammanläggningsavhandling ska avhandlingens kappa samt artiklar vara i ett dokument och ingående artiklar skall föreligga i minst manuskriptform. Artiklarnas status skall redovisas; publicerad, accepterad, under review, under språkgranskning eller när den beräknas vara färdig.

Om väsentliga delar av avhandlingen inte är färdigställda skall doktoranden och handledaren förklara att de finner det rimligt att de blir färdiga i tid.

2. Protokoll från beredningsmöte

3. Information om respondentens bidrag till ingående arbeten (ska även ingå i avhandlingen)

4. Opponentens och betygsnämndsledamöternas cv

5. Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (eller engelska)(ska även ingå i avhandlingen)

Tips på hur man skriver en populärvetenskaplig sammanfattning.