lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Doktorander

Lönesättning av doktorander

Lönesättning av doktorander vid LTH

Doktorandavtal

För doktorander tillämpas en form av tarifflön med inslag av individuell lönesättning. Modellen kan sammanfattas på följande sätt.

När en doktorand anställs placeras hon eller han normalt i den ingångslön som fastställts av LTH. Finns det särskilda skäl kan fakulteten besluta om en högre ingångslön. Om dessa särskilda skäl kan anses föreligga, fastställs efter individuell bedömning av den sökandes meriter. Dessa skäl finns inte förtecknade men tar sin utgångspunkt i vad som sägs om utformningen av lönesättningen i doktorandavtalets tredje paragraf.

När en doktorand är anställd höjs doktorandens lön efter varje uppnådd etapp i forskarutbildningen enligt etapplyft som fastställs av LTH. Summa lönehöjningar för totala antalet etapper uppgår f n till 2 800 kr. Därutöver höjs doktorandens lön med ett schablonbelopp – ett belopp som är lika för alla med doktorandanställning - som fastställs i samband med varje lönerevision. Normalt görs alltså ingen individuell bedömning av doktorandens prestationer och resultat, men möjlighet till en högre lön i det individuella fallet finns inskriven som en ventil i det lokala doktorandavtalet. De löneförhandlande parterna har nämligen rätt att påkalla förhandling om justering av doktorands lön om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är de skäl som åberopas av endera parten vid en sådan löneförhandling.

Utöver det lokala doktorandavtalet finns också möjlighet till ändring av anställningsvillkoren under gällande avtalsperiod enligt de generella anställningsvillkoren, som gäller doktorander liksom andra anställda hos myndigheter, t ex högre lön under pågående anställning.

 

Etapplyft vid LTH

60 hp – 1100 kr

120 hp – 1100 kr

180 hp – 600 kr

Vid doktorsexamen – 1500 kr (utbetalas månadsskiftet efter beslut om examen)

 

Blankett för höjning av doktorandlön efter uppnådd etapp finns på HR-webben under HR blanketter, mallar och manualer. Titta efter rubriken Etapplyft för doktorander.

Läs mer

Information till dig som nyanställd doktorand vid LTH

Till Doktorandsektionen vid TLTH