lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JäLM)

Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet vid Lunds tekniska högskola är ett led i strävan att tillse att vår fakultet utgör en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö. Jämställhet är en förutsättning för att samtliga anställda och studenter skall ha samma förutsättningar för sina studier, karriärmöjligheter och personlig utveckling.

Som arbetsgivare skall LTH verka för att kvinnor såväl som män har lika rättigheter i fråga om arbete och arbetsvillkor, lika möjligheter till utveckling i arbetet, lika rättigheter och möjligheter när det gäller lönesättning och lika möjligheter vad gäller inflytande, ansvar och befogenheter.

I enlighet med Lunds universitets värdegrund värnar LTH om skyddet av mänsklig värdighet och frihet, människors lika värde och mänsklig rättigheter.  Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. (Lunds Tekniska högskolas strategiska plan 2017 - 2026).

LTH:s målbild 2026

    Vi är generösa, behandlar varandra med respekt och lyfter varandras prestationer inom forskning, utbildning och samverkan. LTH har ett aktivt strategiskt arbete, där tvärvetenskap, öppenhet för förändringar,  inkluderande, jämställdhet och mångfald är en naturlig del av organisationen.