lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JäLM)

Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet vid Lunds tekniska högskola är ett led i strävan att tillse att vår fakultet utgör en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö. Jämställhet är en förutsättning för att samtliga anställda och studenter skall ha samma förutsättningar för sina studier, karriärmöjligheter och personlig utveckling.

Som arbetsgivare skall LTH verka för att kvinnor såväl som män har lika rättigheter i fråga om arbete och arbetsvillkor, lika möjligheter till utveckling i arbetet, lika rättigheter och möjligheter när det gäller lönesättning och lika möjligheter vad gäller inflytande, ansvar och befogenheter.

I enlighet med Lunds universitets värdegrund värnar LTH om skyddet av mänsklig värdighet och frihet, människors lika värde och mänsklig rättigheter. Mångfald, jämställdhet och likabehandling bland anställda och studenter bidrar till arbetsglädje  och hög kvalitet i verksamheten (Lunds Tekniska högskolas startegiska plan 2012 - 2016)

Några av LTHs målsättningar

  • att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt inom studentgrupperna och de olika personalkategorierna.
  • att det inte skall förekomma kränkningar på grund av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna- att genusperspektiv och könsmedveten pedagogik integreras i all utbildning inom LTH.