lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Miljömål

Mål och handlingsplan

Mål 1 (Förbättra källsortering)

Tillhandahålla möjlighet för källsortering i samtliga av LTH kanslis lokaler eller i omedelbar närhet.

Bakgrund och syfte

I dagsläget saknas vissa källsorteringsmöjligheter i de flesta lokaler vilket ger upphov till att avfallet blandas. 

Slutfört

2017-01-31

Kort beskrivning av genomförande

Analys av behovet och därefter beställning av lämpliga kärl. Rutiner för tömning tas fram och hantering av avfallet planeras. Tydligare skyltning tas fram. Kärl och skyltar placeras ut och personal informeras.

Ansvarig för genomförande

Miljögruppen

Konsekvenser och resurssättning

Innebär viss förändring i avfallsrutiner för personal. För SoT:s personal innebär det att tillhandahålla kärl och information. Lokalvårdspersonal får nya tömningsrutiner. 

Ansvarig för måluppfyllelse

Kanslichef

Mål 2 (Införing av LED-belysning)

I största möjliga mån införa LED-belysning i samtliga av LTH kanslis lokaler.

Bakgrund och syfte

I dagsläget är lokalerna bestyckade med armaturer av olika slag varav stor del är lågenergi dock ej miljövänliga.

Slutfört

2018-11-30

Kort beskrivning av genomförande

Inventering av befintliga ljuskällor, ta in lämplig konsult via Akademiska hus som gör en analys av behovet av ljusstyrka och mängd för respektive lokal.

Ansvarig för genomförande

Miljögruppen i samarbete med Akademiska hus

Konsekvenser och resurssättning

Innebär viss ökad kostnad för infrastrukturen initialt. 

Ansvarig för måluppfyllelse

Kanslichef