lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Arbetsmiljö

Ansvar

LU:s rektor
Lunds universitets rektor har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom hela universitetet och områdesstyrelserna har motsvarande ansvar inom sitt område. Universitetets skyddskommitté och områdenas arbetsmiljökommittéer behandlar arbetsmiljöfrågor på respektive nivå.

Prefekter
På institutionsnivå är det prefekten som har ansvar för det löpande arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöaspekterna ska finnas med i planering och genomförande av all verksamhet. Prefekten ansvarar för att arbetet bedrivs enligt intentionerna i arbetsmiljölagen så att ingen anställd eller studerande skadas eller far illa på arbetsplatsen. Vid tillfällen när detta ansvar inte kan fullgöras ska prefekten informera områdesstyrelse eller rektor.

Kunskap och kompetens
Det är viktigt för verksamheten och arbetsmiljöarbetet att arbetsmiljöansvariga kontinuerligt håller sig underrättade om utvecklingen inom området. Ansvariga skall ha goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor samt känna till de arbetsmiljöföreskrifter som gäller. Det är också den ansvariges uppgift att information når anställda/studenter om hur dessa förskrifter tillämpas samt tillse att berörda har den kunskap som behövs för att undvika skada eller ohälsa. I ansvaret ingår också att ha tillsyn över att verksamheten tillämpar föreskrifterna.

Arbetstagare och studenter
Alla som är verksamma inom universitetet har ett ansvar för att missförhållanden eller risker uppmärksammas. Arbetstagare/student skall följa gällande föreskrifter, använda skyddsanordningar och iakttaga den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Skyddsombud
Skyddsombud/studentskyddsombud är genom sin roll och kompetens, en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön.

Lagar och regelverk

Arbetsmiljön regleras av arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöförordningen (AMF) samt ett antal föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Observera att de föreskrifter som gäller för verksamheten skall finnas tillgängliga för all personal på arbetsplatsen.

Universitetets centrala skyddskommitté ska bl a arbeta med övergripande frågor såsom planering av utbildning och information i arbetsmiljöfrågor, följa den övergripande verksamhetsplaneringen vad gäller den fysiska planeringen och föreslå åtgärder och rangordna arbetsmiljöfrågor. Den centrala skyddskommittén skall även ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor, systematiskt arbetsmiljöfrågor samt anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

Förebyggande arbete

I det förebyggande arbetsmiljöarbetet skall man sträva efter att, så långt som möjligt, anpassa arbetet så att det främjar varje anställds och students utveckling och arbetstillfredsställelse.
Vid planering av och/eller beslut om ny eller förändrad verksamhet skall konsekvensanalys genomföras och arbetsmiljöaspekterna ska lyftas fram och belysas. I det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ingå att genomföra utvecklingssamtal där den anställde får möjlighet att diskutera både sin fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö.

Den psykiska och sociala arbetsmiljön ska präglas av respekt för och tillit till individen. Under hänsynstagande till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen skall arbetsförhållandena ge möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Vad gäller den fysiska arbetsmiljön ska arbetet organiseras och utformas så att ohälsa undviks. Anställda och studenter ska känna till de risker som de kan möta och vet hur de ska skydda sig.


Arbetsmiljöutbildning

Nu erbjuds alla chefer, husprefekter och skyddsombud 

½ dags grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på den organisatoriska och sociala miljön samt diskriminering och trakasserier

Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna gällande:

 - Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1)
 - Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA (AFS:2015:4)
 - Diskrimineringslagen - de delar som rör trakasserier och sexuella trakasserier

Deltagarna ska få en uppfattning om hur dessa frågor bör hanteras inom Lunds universitet och vilket ansvar lagstiftningen för med sig. Målgrupp är chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet

A    Utbildningen är den 26 november 2019 kl 09.00 - 12.00

Lokal: Hollywood

 

Max antal/utbildningstillfälle är 35 st och anmälan sker till bodli.ryderheim@lth.lu.se senast den 20 november 2019

 

 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta

LTHs arbetsmiljösamordnare Bodil Ryderheim

bodil.ryderheim@lth.lu.se

 

 

 

 

Grundläggande webbutbildning i systematisk arbetsmiljöarbete (SAM)

Utbildningen behandlar regelverket kring SAM, de olika arbetsmiljöaktörerna och deras roller. Utbildningen riktar sig särskilt till anställda med tilldelade arbetsmiljöuppgifter men är öppen för alla anställda och finns i Kompetensportalen.

Kontaktperson: Anna Sjösten, sektion personal