LTH:s egen uppföljning och rapportering

Uppföljning av grundutbildningen

Läsårsrapporter

Från och med läsåret 2008/09 och fram till och med läsåret 2014/15 följdes LTH:s utbildningsverksamhet upp genom läsårsrapporter i LTH:s ledningsgrupp vilka lämnades in för respektive utbildningsprogram. Utbildningsprogrammets kvalitet bedömdes i relation till LTH:s dåvarande strategiska mål med utgångspunkt från statistik och nyckeltal för de enskilda programmen. I rapporten presenterades förutom en analys av programmen även en åtgärdsplan.

För läsåren 2013-2015 genomfördes årliga kvalitetsdialoger mellan fakultetsledning och programledning. Materialet sammanställdes och presenterades för LTH:s styrelse.

Läsårsrapporter 2014/15

Läsårsrapporter 2013/14

Läsårsrapporter 2012/13

Läsårsrapporter 2011/12

Uppföljning forskarutbildningen

Årsrapporter

Fram till 2013 följdes forskarutbildningen upp i en årsrapport och rapporterades till LTH:s styrelse. 2013 fokuserade rapporten på den då gällande strategiska planen.

Årsrapport 2013

Extern sakkunnigbedömning

År 2015 gjordes en utvärdering av LTH:s kvalitetssystem på grundnivå och avancerad nivå. En internationell bedömargrupp från Virginia Tech 2015 betraktade LTH:s organisation baserat på ett större antal fokusgruppsintervjuer. Arbetet låg till grund för den programutvärdering som introducerades 2017/18.

Rapport från extern bedömning av Virginia Tech 2015

År 2019 gjordes en utvärdering av Centre for Engineering Education (CEE).

Rapport från extern bedömning av CEE 2019

Sidansvarig: christina.akerman@kansli.lth.se | 2020-06-02