LTH Career Academy

LTH erbjuder ett samlat fyraårigt karriärprogram där främst biträdande universitetslektorer ges en möjlighet att arbeta systematiskt med sin personliga och professionella utveckling. I LTH Career Academy ges möjlighet att delta i pedagogik- och ledarskapskurser samt skapande av ett nätverk, som utgör ett stöd inför befordran till universitetslektor. Programmet lägger en utmärkt grund till en fortsatt akademisk karriär genom deltagarnas strävan efter vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, innovation och genomslag i samhället. Att göra det möjligt för nytillträdda biträdande universitetslektorer att uppnå sin yrkesmässiga potential är en del i LTH:s strategi att aktivt arbeta för att medarbetare skall ha excellenta utvecklingsmöjligheter.

Fyraårigt karriärutvecklingsprogram

LTH Career Academy ger stöd till deltagarnas utveckling genom ett synnerligen brett utbud av aktiviteter, ämnen och utbildningsformat. De huvudsakliga inslagen är:

  1. Ettårig seminarieserie med inbjudna gäster och aktivt deltagararrangemang
  2. Mentorsprogram med individuellt stöd och självreflektion
  3. Högskolepedagogisk kurs över tre veckor, upplagd efter behov för att stödja individens lärande och pedagogiska utveckling
  4. Docentkurs över tre veckor som behandlar t ex handledning och examination
  5. Individanpassad kurs i ledarskap genom Ledartrappan (Lunds universitets utbildningsprogram för chef- och ledarutveckling) och UGL (utveckling av grupp och ledare)

LTH Career Academy

LTH ger stöd till din karriärutveckling. Allas karriärvägar ser olika ut. Ta reda på vilken som passar dig bäst genom att gå med i LTH:s fyraåriga program LTH Career Academy. Du kommer att möta intressanta personer som ger dig hjälp på vägen.

LTH erbjuder ett samlat fyraårigt karriärprogram med fokus på pedagogik, nätverk, personlig utveckling och ledarskap.