lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Tillgodoräknande

Information och blankett om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av utlandsstudierna sker av den Utbildningsnämnd som ansvarar för ditt program. Det är Programledaren på ditt program som beslutar om tillgodoräknande. Ansökan om tillgodoräknande lämnas till Utbildningsservice i E-huset. 

Utlandsstudier vid ett universitet inom EU samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet där ECTS-systemet tillämpas, tillgodoräknas med 1 ECTS = 1 högskolepoäng. Från övriga länder tillgodoräknas studier i proportion till vad som är fulltidsstudier vid det specifika universitetet. Internationella avdelningen vid LTH, tillsammans med Internationella relationer och Studentmobilitetsgruppen vid Lunds universitet, ansvarar för att sammanställa och tillhandahålla information om detta. Det är endast poängomfattning som bedöms och som förs in i LADOK och i examensbeviset. Betygen omräknas aldrig och förs således inte heller in. 

Heltidsstudier utanför Europa

Tillgodoräknande från ETH (Zürich, Schweiz) beräknas enligt de värderingsprinciper som gäller för lokala studenter. 

Tillgodoräknandet sker med hänsyn till om du ska ta en examen om 270 hp eller 300 hp. För examen om 300 hp måste studenten uppfylla kravet på specialisering. 

En kurs ska kunna tillgodoräknas inom en specialisering
- om motsvarande kurs ingår i specialiseringen, eller
- om kursen på ett naturligt sätt hade ingått i specialiseringen om kursen hade erbjudits vid LTH.

Den andra punkten innebär att bedömningen av huruvida en kurs ska tillgodoräknas inom en specialisering ska göras i relation till specialiseringens benämning och mål, inte enbart i relation till de kurser som ett visst läsår ingår i specialiseringen. 

Riktlinjerna inom LTH är att ett besked om erkännande ska ha fattats senast inom fyra månader efter inlämnande av fullständiga handlingar, dvs betygsutdrag, kursplaner, samt skriftlig rapport om vistelsen. 

Om språkkurser lästa utomlands tillgodoräknas sker det normalt bara inom ditt helt valfria block, vilket omfattar 15 hp på LTH:s civilingenjörsutbildningar. De Erasmus Intensive Language Courses (EILC) som har fastställd kursplan och som officiellt poängsätts i ECTS credits kan tillgodoräknas av Utbildningsnämnden om det ej föreligger överlappning eller liknande hinder. 

Utbildningsnämndens beslut om tillgodoräknande kan överklagas.