lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Engelska benämningar på befattningar och funktioner inom LTH

Följande lista togs fram av LTH:s kansli och ledning med hjälp av en professionell översättare. Listan gäller tillsvidare och uppdateras löpande.

En lista av översatta termer och befattningar som gäller för hela universitetet finns i Lund University Glossary:

Principer

Översättningarna har tagits fram med hänsyn till Högskoleverkets rekommendationer. Dessutom har följande distinktioner gjorts:
•    ”Head” avser chef med personalansvar
•    ”Director” avser akademisk ledare utan personalansvar
•    ”Board” avser beslutande organ
•    ”Committee” avser beredande organ

Den könsneutrala formen ”Chair” har används som benämning på ordförande. Vad beträffar utbildningar används ”Education/Educational” för befattningar och organ på fakultetsnivå för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Användning av bestämd artikel

I löpande text och tal ska benämningar alltid föregås av bestämd artikel, t ex:
•    N.N. is the Head of the Faculty Office
•    N.N. is the Director of the Programme in XX Engineering
•    N.N. is the Programme Director
•    N.N. is the Head of the Department of XX

Lista över engelska benämningar

Ledningsfunktioner
Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet Faculty of Engineering LTH at Lund University
Styrelsen för LTH The Faculty Board
Ordförande i styrelsen för LTH Chair of the Faculty Board
Rektor för LTH Dean of the Faculty of Engineering LTH
Prorektor Deputy Dean of the Faculty of Engineering LTH
Vicerektor Assistant Dean
LTH:s kansli The Faculty Office
Kanslichef Head of the Faculty Office
Ställföreträdande kanslichef Deputy Head of the Faculty Office
LTH:s Presidium Faculty Management
 
Gemensamma funktioner
Datordriftgruppen Computer Management Group
Chef för Datordriftgruppen Head of the Computer Management Group
Ekonomi och Infrastruktur Finance and Infrastructure
Ekonomichef Head of Finance and Infrastructure
Kommunikation och Samverkan Communication and Collaboration
Kommunikationschef Head of Communication and Collaboration
Internationella avdelningen International Office
Chef för Internationella avdelningen Head of the International Office
LTH:s bibliotek Library
Chef för LTH:s bibliotek Head Librarian, eller om personen ej är bibliotekare:
Administrative Head of the LTH Libraries
Personalavdelningen Human Resources
Personalchef Head of Human Resources
Utbildningsavdelningen Academic Services
Chef för Utbildningsavdelningen Head of Academic Services
 
Utbildningsorganisationen
Utbildningsberedning Faculty Committee for Education
Utbildningsnämnd Educational Programmes Board
Utbildningsnämndsordförande Chair of the Educational Programmes Board
Programledning Programme Committee for XX Engineering/Architecture etc.
Programledare Director of the Programme in XX Engineering/Architecture etc.
 
Om sammanhanget är underförstått:
Programme Director
Biträdande programledare Assistant Director of the Programme in XX Engineering/Architecture etc.
 
Om sammanhanget är underförstått:
Assistant Programme Director
Programplanerare Programme Coordinator
Studievägledare Study Counsellor
 
Forskningsorganisationen
Forskningsberedningen Faculty Committee for Research
Forskningsnämnd Research Board
Ordförande i forskningsnämnd Chair of the Research Board
Studierektor för forskarutbildning Director of Doctoral Studies
 
Lärarförslagsnämnderna
Lärarförslagsnämnd Academic Appointments Board
Ordförande i lärarförslagsnämnd Chair of the Academic Appointments Board
 
Institutionsorganisationen
Institution Department
Prefekt Head of Department
Biträdande prefekt Deputy Head of Department
Ställföreträdande prefekt Acting Head of Department
Studierektor Director of Studies
Avdelning Division
 
Särskilda enheter och befattningar
Arkitektskolan School of Architecture at Lund University
Skolchef för Arkitektskolan Director of the School of Architecture at Lund University
Industridesignskolan vid Lund universitet School of Industrial Design at Lund University
Skolchef för Industridesignskolan Director of the School of Industrial Design at Lund University
Vattenhallen LTH LTH Science Centre
LTH Studiecentrum LTH Study Centre
Genombrottet The Academic Development Unit at LTH