lu.se

Bioraffinaderiportalen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bioprocessteknik

För att tekniskt omvandla en biobaserad råvara till önskad produkt krävs en anpassad process, som på ett effektivt sätt integrerar kunskaper om råvarans och biokatalysatorns egenskaper, så att processen ger rimliga utbyten och produktivitet och därmed bra processekonomi. Omvandlingsmetoder kommer att variera beroende på vilken produkt som skall produceras. Man kan välja mellan mikrobiell katalys, enzymatisk katalys, heterogenfas metallkatalys eller syntetisk kemi. Med de senaste årens utveckling av biokatalysatorer och avancerade mikrobiella system har helt nya möjligheter infunnit sig, och man kan nu utföra kemiska reaktioner som tidigare varit mycket svåra att utföra. Processtekniken behöver dock utvecklas för att hantera t.ex. fermentation eller enzymatisk omvandling av högviskösa och komplexa biomassasubstrat.

Kunskap om vilka kemiska strukturer som ger en ny produkt de önskade egenskaperna är central. Produkten kan vara en kemikalie med relativt enkel struktur (kallas ofta för bulkkemikalie, eller plattformskemikalie när den produceras i stora mängder) som senare ska vidareförädlas till andra – ofta mer komplicerade strukturer (fin- och specialkemikalier eller polymerer). Produkten kan också direkt vara ett protein eller någon annan makromolekyl t.ex. modifierad kolhydrat eller biopolyester. Den senare kan användas i polymer (plast) industrin. Nedan finner du forskare inom detta område på Lunds Universitet:

Gunnar Lidén

Institutionen för Kemiteknik

Gunnar Lidéns forskar inom fermentationsteknik med tillämpning mot lignocellulosaomvandling. Han har stor erfarenhet av etanolforskning, både tillämpad enzymatisk hydrolys och fermentation, men har under senare år utvidgat sin forskning mot bioraffinaderier för produktion av exempelvis organiska syror.

Hemsida:
http://www.chemeng.lth.se/DisplayHomePage.jsp?UserID=GunnarL
E-post: gunnar.liden@chemeng.lth.se

 

Prof. Rajni Hatti-Kaul

Avd. för Bioteknik

Rajni Hatti-Kauls forskargrupp arbetar med att finna och utveckla hela biokatalytiska processer, baserat på enzymer, mikrober och grön kemi för framställning av kemikalier och material från förnyelsebar råvara. Gruppen arbetar också med lämpliga separationstekniker för att återvinna produkter.
 
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/swedish/

E-post: rajni.hatti-kaul@biotek.lu.se

 

 

 

Sidansvarig: