lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Modellering av lagunöppningars förflyttning i Vietnam och inverkan på vattenomsättningen

Längs Vietnams kust finns ett stort antal laguner med öppningar till havet där vattenkvaliteten i lagunen bestäms av vattenutbytet genom dessa öppningar. På många ställen förekommer det omfattande sedimenttransport längs kusten som påverkar öppningarna så att de ofta sandar igen och/eller förflyttar sig.  Det övergripande syftet i föreliggande projekt är att utveckla en modell för att beskriva hur öppningarna förändras under inflytande av sedimenttransport och vad det får för konsekvenser för vattenomsättningen i lagunen. Fokus i projektet är på Tam Giang-Cau Hai Lagoon,

Mer information

Kontakta
Magnus Larson Magnus.Larson@tvrl.lth.se
Hans Hanson Hans.Hanson@tvrl.lth.se
Michael Tedengren
Nguyen Manh Hung
Nguyen Thi Viet Lien

Finansiär:
SIDA-Sarec

Relaterat
Teknisk Vattenresurslära