lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Marina vindkraftverks eventuella påverkan på fåglar

Marina vindkraftverks eventuella påverkan på fåglar

Projektet avser marina vindkraftverks ev. påverkan på fågelfaunan på olika sätt. I huvudsak har vi koncentrerat verksamheten på följande aspekter:

  1. Habitatförluster för havslevande fåglar beroende på vindkraftverkens placering i viktiga områden inkl. inverkan av den störning som underhållet av verken kan orsaka.
  2. Ökad mortalitet på grund av att fåglarna flyger in i vindkraftparkerna och kolliderar med vindkraftverken.
  3. Påverkan av fåglarnas flyttning i området runt havsbaserade vindkraftverk   Undersökningarna genomförs dels för att ge bakgrundsmaterial för miljökonsekvensbeskrivningar i samband med planläggning av havsbaserad vindkraft, dels som kontrollprogram med studier av ovanstående aspekter i ett före/efter perspektiv.  

Metodmässigt innebär pkt. 1 inventeringar av rastande/övervintrande sjöfåglar under olika delar av säsongen dels inom påverkansområdet, dels inom referensområden. Inventeringarna genomförs som linjetaxeringar med båt i den lokala skalan och/eller flyg för att täcka in större referensområden.

Flyttfågelstudierna genomförs med hjälp av radar kompletterat med visuella observationer (bl.a. för att identifiera arter).

Mer information

Kontakta
Leif Nilsson, Leif.Nilsson@zooekol.lu.se
Martin Green, Martin.Green@zooekol.lu.se

Finansiärer
Uppdragsforskning för olika vindkraftsföretag

Relaterat
Zooekologi