lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lokal förvaltningsplan för torsken i Öresund

Lokal förvaltningsplan för torsken i Öresund

Förvaltningen av marina fiskbestånd har havererat i de flesta havsområdena på norra halvklotet. En orsak är att fisket i praktiken sker i ett öppet system med årliga fiskekvoter som gynnar en kortsiktig fiskestrategi. Denna förvaltningsmodell har lett till att fisken fångas i förtid, innan den blivit tillräckligt stor för att reproducera sig eller betinga ett högt fångstvärde, vilket i sin tur medfört att bestånden på sikt utarmats.

För att erhålla en långsiktigt hållbar förvaltning är det nödvändigt att skapa incitament för att spara fisk idag för att kunna erhålla en större fångst i framtiden. Ett sådant incitament är att en begränsad grupp fiskare äger rätten att fiska i ett begränsat havsområde. Detta projekt syftar till att testa en ny lokal förvaltningsmodell där sådana incitament skapas. Vi har valt Öresund som testområde eftersom det finns goda ekologiska, ekonomiska och sociokulturella skäl.

För det första är Öresundsfisken relativt stationär, vilket medför att det finns en direkt återkoppling mellan torskpopulationen och de förvaltningsåtgärder som genomförs i Öresund. Torsk som Öresundsfiskarna sparar för framtida fiske riskerar därför inte att fiskas upp av andra fiskare från andra havsområden. Det andra skälet är att endast två nationer, Sverige och Danmark, får fiska i Öresund, vilket underlättar förhandlingarna. Dessutom sker det mesta fisket med nät eller krok, vilket gör att det endast är två olika grupper av fiskare som behöver komma överrens om lämpliga förvaltningsåtgärder.

Vi ämnar testa olika förvaltningmodeller utifrån ekologiska, ekonomiska och sociokulturella aspekter för att synliggöra olika drivkrafter och deras konsekvenser. Målet är att hitta en fungerande modell med bred legitimitet.

Mer information

Kontakt
Anders Persson, Anders.Persson@limnol.lu.se 
Anders Nilsson, Anders.Nilsson@limnol.lu.se 
Johan Hultman, Johan.Hultman@msm.lu.se 
Staffan Waldo, Staffan.Waldo@sli.lu.se 

Relaterat
Marinbiologi
Livsmedelsekonomiska institutet
Service Management