lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Klimat och havsmiljö

Klimat och havsmiljö

Forskning kring hur klimatet och olika havsmiljöer har varierat bakåt i tiden, främst under de senaste cirka 15 000 åren. Andra forskningsområden är nutida förändringar i havsmiljön särskilt i relation till mänsklig påverkan.

För att studera forna tiders klimat så måste vi utnyttja olika slags miljöarkiv. Projektet använder sig av marina sediment och ett slags mikrofossil som heter foraminiferer. Foraminiferer är encelliga organismer, ofta med ett skal av kalk, vilket gör att de bevaras i sedimenten. Genom att studera hur artsammansättningen men även hur olika ämnen/isotoper i skalen varierar kan man få en bild av forna tiders klimat och miljö. Ett intresseområde är även att göra experiment på levande foraminiferer där man kan använda sig av hydrografiska serier av temperatur, salthalt, syre, näringsämnen samt mäter stabila syre- och kolisotoper i olika vattenmassor för att förstå hur dagens havsmiljöer fungerar.

-CONTEMPORARY - Field and culture-based calibration of temperature and salinity proxies using benthic foraminiferaNågra av de viktigaste utmaningarna inom paleoklimatologiska forskningen kommer från behovet att både förstå och minska osäkerheten angående proxy metoder. Syftet med denna studie är att uppskatta osäkerheten i marina temperatur- och salthalts rekonstruktioner baserat på bottenlevande foraminiferer. Fokus är på foraminiferer provtagna i Kattegat och Östersjön som vi odlar dels under olika salthalter och temperaturer och dels studerar i fält under olika säsonger. Vi kommer sedan att analysera med avseende på en rad olika geokemiska analyser. Förbättrade bottenvatten temperatur och salthaltrekonstruktioner och osäkerhet uppskattningar skulle ge palaeoclimate gemenskap med större förståelse för den globala klimat-känslighet ocherbjuda en ny stimulans till utveckling av kopplade klimatmodeller. Projektet genomförs i samarbete med William Austin, St Andrews University, Kate Darling University of Edinburgh, Jeroen Groeneveld, University of Bremen och Nikolaus Gussone, University of Munster Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.–FrISBEe projektet- Foraminiferer och d18O & d13C i Skagerrak och Östersjön- ett proxy kalibreringsprojekt baserat på experiment och fältstudier.Förhållandet mellan uppvällning, primärproduktion och syreförhållanden utanför NW Afrika under den senaste isavsmältningen, se även doktorand Claire McKays presentation. Hantering av multipla stressfaktorer i Östersjön där vi bland annat studerar fördelningen av dinoflagellat cystor och tintinnider över tid., se även doktorand Wenxin Nings presentation, och Postdoc Anupam Ghosh

Mer information

Kontakt
Helena Filipsson, Helena.Filipsson@geol.lu.se 

Relaterat
Geologi