lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Högmolekylära organiska föreningar i kustvattnen som näringskälla för algblomningar

Lösta högmolekylära organiska föreningar i kustvattnen: en ökande näringsämneskälla för skadliga algblomningar?

Transporten via vattendrag av löst organiskt material (till exempel humusämnen som är det som färgar våra vattendrag mer eller mindre bruna) till kustvattnen i Europa har ökat under de senaste årtiondena. Man vet inte varför transporten ökar, men man misstänker att det kan vara många olika faktorer som spelar in. Klimatförändringarna gör att det börjar regna mer och då ökar vattenflödet och utsköljningen av löst organiskt material. Ett ökat kvävenedfall har gjort att det växer mer i skogarna och då bildas det mer humusämnen som kan sköljas ut. Förändrade skogsbruksmetoder med bland annat omfattande dikning gör att vattnet leds fortare ut till kusterna och då kommer det ut mer löst organiskt material.

Det lösta organiska materialet som kommer ut från land påverkar de marina ekosystemen på många sätt. Löst organiskt material har t ex visat sig vara en viktig faktor för uppkomsten och tillväxten av skadliga planktonblomningar. Man har föreslagit att det är kvävet som är bundet i de organiska föreningarna som är viktigt för tillväxten av de skadliga planktonen, och man har visat att små organiska föreningar som t.ex. aminosyror kan tas upp. Däremot känner man till nästan ingenting om de skadliga algerna kan ta upp större organiska molekyler. En stor del av det lösta organiska materialet som kommer via vattendrag till kustvattnen består just av stora molekyler, t ex proteiner och humusämnen. Vi arbetar med att undersöka ett flertal skadliga algarter för att se om dessa kan ta upp och använda sig av stora molekyler som innehåller kväve. Vi vill också försöka ta reda på hur det går till, för de kan inte ta upp dessa stora molekyler genom sina cellmembran. Dessutom vill vi göra experiment med naturliga planktonsamhällen och undersöka hur upptaget av stora molekyler kan utgöra en fördel gentemot andra arter.

Om det är så att ett flertal skadliga alger har förmågan att utnyttja de här stora lösta organiska molekylerna, så har detta betydelse för en eventuell ökning av förekomsten av dessa arter när utflödet av lösta organiska ämnen till kustvatten ökar.

Mer information

Kontakt
Per Carlsson, Per.Carlsson@marinbio.hbg.lu.se
Tony Fagerberg, Tony.Fagerberg@limnol.lu.se

Finansiär
FORMAS

Relaterat
Marinbiologi