lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Framtida utveckling och hållbar förvaltning av kustnära områden i Vietnam

Vietnam har en lång kuststräcka med många områden där transport av sediment orsakar problem relaterade till erosion och ackumulation. Exempel på sådana problem är förlust av landområden, genombrott av skyddsvallar mot översvämning samt igensandning av hamnar och lagunöppningar  För att utveckla en hållbar strategi vad gäller utnyttjande och förvaltningen av den Vietnamesiska kusten måste de processer som styr sedimenttransporten identifieras och kvantifieras. Föreliggande projekt har som övergripande målsättning att överföra kunskap om kustnära processer till Vietnamesiska forskare genom kurser, workshops, utbildning av doktorander och postdoc, så att kompetensen höjs och  sådana strategier kan utarbetas i landet. Specifika forskningsuppgifter ingår också i projektet där speciellt förhållandena i Red River Delta studeras.

Forskningsarbetet omfattar

  1. Inventering av kustområdena i Vietnam och insamling av befintliga data
  2. Omfattande fältmätningar i framförallt Red River Delta vid fyra tillfällen
  3. Analys av data för ökad processförståelse
  4. Utveckling av matematiska modeller för att simulera kustnära vågor, strömmar, sedimenttransport och kustförändringar
  5. simulering med validerade modeller för specifika scenarier som underlag för hållbar hantering av kustnära områden

Mer information

Kontakta
Magnus Larson Magnus.Larson@tvrl.lth.se
Hans Hanson Hans.Hanson@tvrl.lth.se
Nguyen Manh Hung
Pham Thanh Nam
Le Xuan Hoan

Finansiär:
SIDA-Sarec

Relaterat
Teknisk Vattenresurslära