lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Förhistoriskt fiske i Öresund

Öresundsfisket är idag välkänt för sin artrikedom. Fisket i sundet reglerades 1932 med en gränskonvention mellan Sverige och Danmark. Båda länderna har samma rättigheter till fiske och trålfiske är förbjudet. Vattenförhållandena gör att ett saltrikare bottenvatten pulsvis strömmar in från Kattegatt i norr, medan ett Östersjöbrackvatten förs ut med ytvattnet. De arter som förekommer idag, med tonvikt på sill och torsk är desamma som påträffats i förhistoriska fiskbensmaterial, bl.a. i Lahibiagrottan på Kullaberg. Fisket idag har paralleller med fisket under järnålder och medeltid., möjligen med fiske långt tidigare under stenålder och bronsålder.

Syftet med projektet är att undersöka det förhistoriska fisket i Öresund vad gäller artbestånd i förhållande till salinitet och vattengenomströmning. Fisket är säsongsbetonat och beroende av när sillstammar var på lek- eller näringsvandringar från djupare och öppnare hav. Huvudsäsongen för fångsten av sill i Kattegatt och Öresund är i samband med lektidsanhopningen i eftersommar och höst, från senare delen av juli till slutet av oktober. En periodisering av sillmängder fanns i Öresund under medeltid och fram i modern tid. Skånemarknaden i Skanör och Falsterbo hade sitt egentliga huvudskede och i sydvästra Skåne från slutet av 1100-talet och första hälften av 1300-talet. Öresundsfisket nådde sin kulmen omkring 1525 och mängden sill rapporteras ha sjunkit redan under 1540-talet.

En snarlik periodisering av fisket fanns sannolikt även under den förhistoriska tiden. Avsikten med studien är att sammanställa de osteologiska fiskbensfynden och de arkeologiska fiskeredskapen på undersökta platser runt Öresundskusten för att få ett underlag att skapa kunskap om artbestånd, fångstmetoder och exploateringen av marina resurser i Öresund och Kattegatt.

Mer information