lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Erosion och ackumulation längs Sinaihalvöns kust

Effekten av erosion och ackumulation längs Sinaihalvöns norra kust i Egypten

Sinaihalvöns norra kust sträcker sig från Nildeltat i väster till den Israeliska-Palestinska gränsen i öster. Den kustparallella sedimenttransporten är generellt riktad österut med lokala variationer beroende på vågklimat och strandlinjens orientering.

Ett flertal stora infrastrukturprojekt har genomförts under de senaste årtiondena på Sinaihalvöns norra kust, inkluderat El Arish kraftstation och hamn. Dessa projekt har delvis stoppat sedimenttransporten och kraftig erosion har uppstått nedströms projektområdena. I föreliggande studie har erosionsförloppet undersökts och de styrande processerna identifierats. Strandlinjeutvecklingen har beskrivits med hjälp av matematiska modeller och olika åtgärder för att komma tillrätta med erosionsproblemen har simulerats.

Mer information

Kontakta
Hans Hanson, Hans.Hanson@tvrl.lth.se
Magnus Larson, Magnus.Larson@tvrl.lth.se
Yasser Hamed
Mohamed Balah

Finansiär
Vetenskapsrådet
SIDA-Sarec

Relaterat
Teknisk Vattenresurslära