lu.se

Havsportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Enhancement and Development of Numerical Models For Simulating Coastal Sediment Transport and Morphology Evolution

Ett stort antal datormodeller för att beräkna sedimenttransport och morfologisk respons har utvecklats på olika håll i världen under de senaste 20 åren. Dessa har också framgångsrikt tillämpats på ett flertal olika problemtyper i kustzonen som t.ex.:

  • sedimentation i navigationskanaler
  • förändring av bottentopografin I anslutning till kustnära konstruktioner
  • inverkan på klitter under svåra stormar
  • överspolning av klitter och barriäröar
  • utformning av strandfodringsprojekt för utläggning av sand på stränder
  • bedömning av storskaliga kustförändring over flera decennier

Kustgruppen vid Teknisk Vattenresurslära (TVRL) har under årens lopp, I samarbete med US Army Corps of Engineers, utvecklat flera prominenta numeriska modeller för beräkning av sedimenttransport och morfologisk respons. Som exempel på sådana modeller kan nämnas kustutvecklingsmodellen GENESIS, profilutvecklingsmodellen SBEACH eller den storskaliga utvecklingsmodellen CASCADE.

Fastän både GENESIS och SBEACH är modeller som utnyttjar väl beprövade samband, och de har verifierats i hundratals ingenjörsprojekt och vetenskapliga studier, ställer verkligheten hela tiden krav på att modellerna måste vidareutvecklas för att kunna användas inom nya tillämpningsområden. Som exempel på sådana områden kan nämnas kuster med starka tidvattenströmmar, stränder med varierande materialsammansättning eller strandnära klitter som hotas att brytas igenom av en kombination av höga vågor och högt vattenstånd. Syftet med projektet är således att, i nära samverkan med de praktiska verksamheterna inom US Army Corps of Engineers, utveckla nya och existerande modeller för att kunna hantera kustmorfologiska problem idag såväl som i framtiden under inverkan av klimatförändringar.

Nuvarande projekt är en kontinuerlig fortsättning på projekt som gruppen har haft för US Army Corps of Engineers alltsedan 1985. 

Mer information

Magnus Larson Magnus.Larson@tvrl.lth.se
Hans Hanson Hans.Hanson@tvrl.lth.se

Finansiär
US Army Corps of Engineers

Projektwebb
Coastal Inlets Research Program 

Relaterat
Teknisk Vattenresurslära